Финансы студентам

Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств

С.Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай

В статті надано загальну характеристику зовнішнього середовища функціонування підприємств, розглянуто її елементи. Охарактеризовано суб'єктів ринкових відносин, які  роблять прямий вплив на діяльність підприємства, й фактори, опосередкованого впливу. Розкрито сутність зовнішнього середовища у складі макро-  й мікросередовища функціонування підприємств.

Постановка проблеми. Жодне підприємство не може існувати без постійної (не завжди добровільного) взаємодії, наприклад, з органами законодавчої і виконавчої влади,  засобами масової інформації, з іншими підприємствами. На його діяльність робить прямий або непрямий вплив безліч суб'єктів ринкових відносин і зовнішніх чинників. Оскільки вони є як джерелом нових можливостей, так і серйозної загрози, то їх необхідно знати, постійно вивчати, уміти прогнозувати тенденції їх розвитку, використовувати можливості, що надаються ними, для досягнення своїх цілей і вироблення стратегії поведінки.

         На певному етапі свого функціонування, коли на нього негативним чином впливають зовнішні чинники, підприємство може зіткнутися із кризовою ситуацією, спроможною зруйнувати його або привести до інших незворотних наслідків. Згідно із статистичними даними, в 2009 р. 39,9% від загальної кількості підприємств в Україні були збитковими, що на 2,7% більше аналогійного показника 2008 р., який становив 37,2% й на 7,4% більше аналогійного показника 2007 р., який становив тоді 32,5%. Загальна сума збитків в 2009р. сягнула 186473,9 млн. грн. (для порівняння, в 2008 р. – 184714,9 млн. грн., в 2007 р. – 47096,5 млн. грн., тобто ріст збитків майже в чотири рази в порівнянні з 2007р.) [14, с.61]. Для прибуткових підприємств динаміка показника рентабельності операційної діяльності також є негативною: відбулось його зниження з 5,8% в 2006 й 2007 роках до 4,9% в 2008 р. й 1,7% в 2009 р. в промисловості, з 19,0 % до 12,4 % (в 2008р.) й 14,4 % (в 2009р.) - в сільському господарстві, з 2,6 % (в 2007р.) до -2,7 %(в 2008р.)  й до -1,0 (в 2008р.) – в будівництві. Загальне значення показника рентабельності операційної діяльності за видами економічної діяльності в 2009 р. склало 3,3 %, а це в 2 рази менше аналогійного показника 2007 р., що становив 6,8 %. [14, с.62].

Оскільки для підприємств важливо не лише мінімізувати негативні впливи зовнішнього середовища на стабільну діяльність, а й знайти відповідні можливості для подальшого економічного розвитку, то проблема визначення, розкриття змісту й чіткого структурування елементів зовнішнього середовища підприємства, взаємодії підприємства з суб'єктами ринкових відносин в умовах динамічних змін в економіці й політиці є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню складових елементів зовнішнього середовища діяльності підприємств присвячені численні публікації зарубіжних та вітчизняних авторів. Зокрема, Дж. Блайтом фактори зовнішнього середовища поділяються на дві категорії: близькі до організації (так зване макросередовище), та фактори, загальні для суспільства в цілому (макросередовище). Фактори мікросередовища в свою чергу включають базу клієнтів, розташування складів, існування місцевих груп впливу, а макросередовища – законодавство, міжнародну конкуренцію, коливання обмінного курсу і навіть зміну кліматичних умов [5, с.49-55]. Американський фахівець з маркетингу Ф.Котлер виділив наступні типи конкурентів: лідери, претенденти на лідерство, «ведомії», новачки [7, с.154,155].

Російськими авторами В.Д. Суховим, С.В. Суховим, Ю.О. Москвичевим досліджено взаємодію факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, що визначають логіку й зміст управлінського процесу [15, с.5-28]. Т.Д. Масловою, С.Г. Божук та Л.Н. Ковалик розглянуті фактори маркетингового макросередовища підприємства та їх стан стосовно російських підприємств [10, с.16-18].

Вітчизняні автори В.Руделіус, О.М.Азарян, О.А.Виноградовим  розкрили чинники зовнішнього середовища, які впливають на організацію, її постачальників і клієнтів [12, с.92-94]. В підручнику «Економіка підприємства» за загальною редакцією С.Ф.Покропивного проведено диференціацію і запропоновано механізм врахування дії факторів макросередовища (природних, демографічних, науково-технічних, економічних, екологічних, політичних, міжнародних) [16, с.78-99]. С.С. Гаркавенко чинники зовнішнього середовища поділені на дві групи: мікросередовище, яке складають споживачі, конкуренти, постачальники, посередники, контактні аудиторії, і макросередовище, яке визначають п’ять груп факторів: економічні, соціально-культурні, політико-правові, технологічні, природно-географічні  [6, с.23-27].

Сучасними вітчизняними науковцями розглядаються окремі складові елементи мікросередовища – споживачі, клієнти, посередники, підрядники, розкриваються основні аспекти взаємодії підприємств із названими суб’єктами ринкових відносин. Зокрема, А.Старостиною та В.Журило  досліджуються особливості ринкової поведінки споживачів високотехнологічних товарів  [13, с.18-23], Н.Кочкіною та А.Румянцевою – фактори мотивації споживачів страхових послуг [8, с.58-62]. О.Окунєвою представлено сегментацію працівників підприємства, які розглядаються в якості його внутрішніх клієнтів [11, с.14-21]. Н.Язвинською та А.Овчинніковою аналізуються переваги,  ризики та доцільність передання  завдань компанії зовнішнім підрядникам [17, с.46-49].

Невирішені частини проблеми. Роботи вчених-економістів, в яких започатковано розгляд змісту зовнішнього середовища функціонування підприємств, створюють теоретико-методологічне підґрунтя для подальшого висвітлення цієї проблеми з огляду на сучасні реалії. Опубліковані у відкритому друці літературні джерела містять суперечливі погляди на зміст зовнішнього середовища підприємства, на його складові елементи.

Аналіз економічної літератури показав, що на теперішній час немає цілісного викладення теоретико-методологічного матеріалу щодо взаємозв'язку між елементами зовнішнього середовища підприємства з чітким їх структуруванням за принципом впливу на функціонування підприємства. 

Вітчизняні підприємства діють в умовах посилення нестабільності зовнішнього середовища, що особливо гостро потребує подальшого дослідження способів реагування найбільш адекватним чином на зміни, що дозволить уникнути ризиків і скористатися можливостями, представленими цим середовищем. Зміст даної проблеми полягає в удосконаленні шляхом аналізу, використання й розвитку існуючих досліджень з питань зовнішнього середовища підприємства методології та практичного інструментарію реагування на внутрішні й зовнішні фактори впливу для динамічного пристосування господарських одиниць до постійно змінюваних умов зовнішнього середовища, що, впливаючи на підприємство, примушує його теж змінюватися. Використання запропонованого підходу до методики аналізу елементів зовнішнього середовища підприємства сприятиме вдосконаленню системи реагування підприємства на вплив факторів його зовнішнього середовища.

Метою даної статті є розгляд сутності макро- й мікросередовища функціонування сучасного підприємства з чітким структуруванням елементів його зовнішнього середовища та визначенням особливостей кожного з них, аби підприємства мали можливість правильно визначати та адекватно оцінювати пов’язані з цим погрози та можливості запобігання негативним явищам

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки