Финансы студентам

Зовнішнє середовище функціонування підприємств: висновки

Розглянувши загальну характеристику зовнішнього середовища функціонування підприємств, її структурні елементи можна зробити наступні висновки:

 1. Зовнішнє середовище підприємства складають суб'єкти ринкових відносин, близькі до підприємства (мікросередовище), і фактори, загальні для суспільства в цілому (макросередовище);
 2. Елементами (суб'єктами) зовнішнього середовища функціонування підприємства або його мікросередовищем є: держава (формує  систему законів, норм, правил підприємницької діяльності); акціонери (власники) підприємства (створюють підприємство, розпоряджаються власністю, виходячи зі своїх інтересів); оптова і роздрібна торгівля (пропонує систему, структуру і практику торгових взаємин, типи посередницьких організацій і каналів ділення продукції, методи торгівлі); постачальники (пропонують продукцію конкретного асортименту і якості, умови постачань); контактні аудиторії: партії, профспілки, релігійні організації, суспільства споживачів і інші об'єднання (виявляють зацікавленість підприємством, вносять корективи до його діяльності); банківські, страхові, науково-дослідні організації (сприяють успішній діяльності підприємства); система засобів масової інформації (забезпечує підприємство комунікаційними зв'язками); конкуренти (змагаються за переважне лідерство на різних сегментах ринку, за ринок збуту, тобто за споживача).
 3. На діяльність підприємства впливають численні фактори, що є як джерелом нових можливостей, так і  представляють серйозну загрозу -  економічні, соціально-культурні і демографічні, природно-географічні і екологічні, науково-технологічні, політико-правові і міжнародні. У економічній літературі ці фактори носять назву макросередовища.
 4. Перераховані елементи зовнішнього середовища мають не однаковий  вплив на діяльність підприємства, тому залежно від ступеня дії, зовнішнє середовище прийнято розділяти на  макрооточення або середовище непрямого впливу і  мікрооточення або середовище прямого (безпосереднього) впливу.

Механізм впливу елементів зовнішнього середовища на функціонування підприємства потребує подальшого наукового осмислення й обґрунтування. Подальші дослідження слід спрямувати на  розкриття питань специфічності впливу факторів зовнішнього середовища на стабільність функціонування підприємства з метою здійснення контролю над ступенем впливу факторів зовнішнього середовища й удосконалення існуючої системи реагування підприємств на динамічні зміни в ринковій економіці.

 1. Про Програму захисту прав споживачів на 2003 – 2005 роки : Указ  Президента України від 11.12.2002р. № 1148 / 2002  // Офіційний вісник України. - 27.12.2002. - № 50.- С. 61 – 65.
 2. Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів: Указ Президента України від 12.01.2002р. № 16/2002  // Офіційний вісник України. –  01.02.2002. -  № 3 – С. 19.
 3. Про утворення Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002  № 317 // Офіційний вісник України. – 5.04.2002. - № 12. - С. 77.
 4. Об утверждении Положения о внесении информации относительно финансовых компаний в Государственный реестр финансовых учреждений и установлении требований к учетной и регистрирующей системе финансовых компаний: Распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины  №152 от 29.12.2003г. №1252/8573 // НАУ-Русскоязычная Украинская Инвестиционная Газета. – 10.02.2004. – № 6.
 5. Блайт Дж. Основы маркетинга: підручник / Дж. Блайт: [пер. со 2-го  англ. изд.]. – К.: Знання – Пресс, 2003. –493 с.
 6. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник. – Київ: Лібра, 2002. – 712 с.
 7. Котлер Ф., Армсторнг Г., Сондерс Дж. и др. Основы маркетинга: підручник. Пер. с англ.– 2-е европ. изд.– М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 944 с.
 8. Кочкіна Н., Румянцева А. Мотивація споживачів страхових послуг як чинник ефективності їх просування // Маркетинг в Україні. – 2010. - № 6. – С. 58-62.
 9. Лайсонс К., Джиллингем М.  Управление закупочной деятельностью и цепью поставок /  Пер. с англ.– 6-е изд. – М.: Инфра – М, 2005. – 795 с.
 10. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг: підручник. – СПб: Питер, 2001. – 224 с.
 11. Окунєва О. Сегментація працівників як внутрішніх клієнтів підприємства // Маркетинг в Україні. – 2010. - № 2. – С. 14-21.
 12. Руделиус В., Азарян О.М., Виноградов О.А. та ін. Маркетинг: підручник. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422с.
 13. Старостіна А., Журило В. Особливості мотивації та ринкової поведінки українських споживачів високотехнологічних товарів // Маркетинг в Україні. – 2010. - № 5. – С. 18-23.
 14. Статистичний щорічник України за 2009 рік. Державний комітет статистики України / За ред. О.Г.Осауленка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 566 с.
 15. Сухов В.Д., Сухов С.В., Москвичев Ю.А. Основы менеджмента: практикум. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 128 с.
 16. Економіка підприємства: Підручник.- В 2 т. Т.1 / За ред. С.Ф.Покропивного. – К: Вид-во «Хвиля-Прес», Донецьк: Мале підприємництво «Поиск». Т-во книголюбів, 1995.- 400 с. 
 17. Язвінська Н., Овчиннікова А. Аутсорсинг на ринку маркетингових послуг: „за” і „проти” залучення зовнішніх підрядників // Маркетинг в Україні. – 2011. - № 1. – С. 46-49.
 18. Конституція України // zakon1.rada.gov.ua.
 19. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 №2210-III // zakon1.rada.gov.ua.
 20. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 №236/96–ВР // zakon1.rada.gov.ua.
 21. Про антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 №3659-ХII // zakon1.rada.gov.ua.
 22. Про захист прав споживачів: Закон України вiд 12.05.1991 №1023-XII // zakon1.rada.gov.ua.
 23. Про стандартизацію і сертифікацію: Закон України вiд 10.05.1993 №46-93 // zakon1.rada.gov.ua.
 24. Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 №2408–III // zakon1.rada.gov.ua.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
 • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
 • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки