Финансы студентам

Організація та планування виконання дипломної роботи

Перед початком виконання магістерської дипломної роботи слід розробити робочий план-графік роботи на весь період її виконання та узгодити його з науковим керівником. Робочий план-графік (дод.Н) складається в двох екземплярах, один із яких передається науковому керівнику. Вміло складений план-графік допомагає дипломнику правильно організувати свою роботу, а також надає можливість науковому керівнику контролювати хід виконання магістерської дипломної роботи, сприяти й допомагати в її виконанні.

Магістерська дипломна робота, як і будь-яке наукове дослідження, виконується в наступній логічно взаємообумовленій послідовності:

а) вибір теми, її конкретизація та узгодження з науковим керівником;

б) підбір літератури й критичний її огляд;

в) знайомство з історією і сучасним станом;

г) збирання, відбір та вивчення інформації;

д) розробка гіпотези;

е) визначення методики дослідження;

ж) складання робочого плану викладення;

з) розширення, доповнення даних, їх уточнення й конкретизація;

и) викладення матеріалів та результатів дослідження;

к) виконання розрахунків, в тому числі з застосуванням комп’ютерної обробки;

л) формулювання висновків і пропозицій;

м) консультації з науковим керівником з кожного розділу й підрозділу роботи;

н) ліквідація зауважень, наданих науковим керівником, й урахування конструктивних пропозицій щодо покращення змісту роботи;

о) попереднє оформлення роботи та надання її на рецензію спеціалісту відповідної кваліфікації;

п) усунення зауважень і недоліків та остаточне оформлення дипломної роботи;

р) впровадження результатів дослідження та збирання необхідних документів з цього приводу (акт про впровадження або довідка про практичну значущість роботи);

с) зовнішнє рецензування дипломної роботи та оформлення відгуку наукового керівника;

т) написання доповіді й підготовка ілюстративного матеріалу (наприклад, таблиць і графіків для прилюдного виступу);

у) представлення дипломної роботи на кафедру для попереднього розгляду;

ф) захист дипломної роботи.

Дипломник має послідовно виконати всі етапи науково-дослідної роботи для найкращого розв’язання обраної проблеми, починаючи з вивчення економічного стану об’єкту дослідження і закінчуючи оформленням роботи у встановлений термін.

Орієнтовний графік оформлення документації та роботи над магістерською дипломною роботою наведено в табл.4.1.

Після захисту дипломна робота передається до бібліотеки чи архіву вищого навчального закладу, де зберігається протягом п’яти років, після чого списується та знищується у встановленому порядку.
 

Таблиця 4.1

Графік оформлення документації та виконання магістерських дипломних робіт


Етапи роботи
Термін виконання
1. Оголошення тем і проведення консультацій з їх вибору та вибору підприємства Вересень - жовтень
2. Вибір тем і баз практики Листопад
3. Затвердження тем, баз практики, призначення наукового керівника До 10 грудня
4. Розробка плану магістерської дипломної роботи, плану проходження практики До 20 грудня
5. Збір матеріалів До 30 грудня
6. Підготовка проекту наказу ректора про допуск студентів до дипломування До 20 січня
7. Організація підготовки до переддипломної практики (консультації, розподіл по базах практики, методична документація з практики тощо) Лютий - березень
8. Проходження практики і збір матеріалів для виконання роботи Березень - квітень
9. Оформлення і захист звітів з практики Квітень
10. Підготовка і представлення науковому керівнику першої глави роботи До 15 березня
11. Підготовка і представлення другої глави До 10 квітня
12. Підготовка і представлення третьої глави дипломної роботи До 25 квітня
13. Здача на перевірку науковому керівнику закінченої роботи До 15 травня
14. Підготовка відгуку наукового керівника про магістерську дипломну роботу До 20 травня
15. Реєстрація роботи на кафедрі (переплетеної) До 22 травня
16. Надання роботи рецензентам До 25 травня
17. Відгук наукового керівника про завершену дипломну роботу До 25 травня
18. Представлення закінченої роботи на кафедру, її реєстрація (за наявністю відгуку і двох рецензій) До 27 травня
19. Проведення попередньої експертизи магістерських дипломних робіт, прийняття рішення щодо допуску (недопуску) до захисту З 28 травня по 5 червня
20. Захист магістерських дипломних робіт З 7 по 20 червня

При необхідності передачі дипломної роботи підприємству для впровадження у виробництво з неї знімається копія.

Ілюстративні матеріали (таблиці, схеми, діаграми), підготовлені студентами для захисту, залишаються на кафедрі й можуть використовуватися в навчальному процесі.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки