Финансы студентам

Література по "Фінансах" і "Фінансах підприємств"

Останні видання по "Фінансах" і "Фінансах підприємств" : підручники, навчальні і практичні посібники, наукова література українською мовою.

 1. Авер'янова Є., Верхогляд В., Діброва Н., Єрохін К., Пархоменко В. Фінансова звітність: Консультації. Роз'яснення спеціалістів міністерств та відомств. Нормативна база: Практичне керівництво. — Д. : Баланс-Клуб, 2005. — 221 с.
   
 2. Азаренкова Галина Михайлівна, Журавель Тетяна Миколаївна, Михайленко Роман Михайлович. Фінанси підприємств: Навч. посібник для самост. вивчення дисципліни — 2. вид., випр. і доп. — К. : Знання-Прес, 2006. — 288с.
   
 3. Азаренкова Галина Михайлівна, Борисенко Ірина Іванівна. Фінанси: практикум. — К. : Знання, 2008. — 279с.
   
 4. Азаров Микола Янович, Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І., Андрущенко В. Л., Бабіч Н. М. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету / Науково- дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України / Микола Янович Азаров (голова ред.кол.). — К. : НДФІ, 2004. — 712с.
   
 5. Андріанова Ірина Іванівна, Ісайко Володимир Андрійович. Фінанси підприємств. Практикум: навч.-метод. посібник / Національна академія держ. управління при Президентові України. Одеський регіональний ін-т держ. управління. — О. : ОРІДУ НАДУ, 2007. — 274с.
   
 6. Артус Мирослав Миколайович. Фінанси: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2005. — 197с.
   
 7. Б'юкенен Джеймс М., Масгрейв Річард А. Суспільні фінанси і суспільний вибір. Два протилежних бачення держави / Андрій Ю. Іщенко (пер.з англ.). — К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2004. — 176с.
   
 8. Базилевич Віктор Дмитрович, Баластрик Лариса Олександрівна. Державні фінанси: Навч. посібник / Віктор Дмитрович Базилевич (заг.ред.). — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Атіка, 2004. — 368с.
   
 9. Барановський Олександр Іванович. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2004. — 760с.
   
 10. Басанцов Ігор Володимирович. Державний фінансовий контроль: регіональні аспекти. — К. : Видавничий дім "Корпорація", 2006. — 234с.
   
 11. Бедь Віктор Васильович, Когут Юлія Михайлівна. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Міжрегіональна академія управління персоналом — К. : МАУП, 2004. — 168с.
   
 12. БізнесСловник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити: Англо- український:Понад 12 500 термінів / Світлана Яківна Єрмоленко (уклад.), Віктор Іванович Єрмоленко (уклад.). — К. : Школа, 2002. — 720с.
   
 13. Білик Марія Дмитрівна, Павловська Олена Валентинівна, Притуляк Наталя Миколаївна, Невмержицька Наталія Юріївна. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2005. — 592с.
   
 14. Білуха Микола Тимофійович, Дмитренко Микола Гаврилович, Микитенко Тетяна Владиславівна. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Українська академія оригінальних ідей, 2006. — 888с.
   
 15. Білянський Олександр Максимович. Організаційно-фінансовий механізм розвитку житлово-комунального господарства: Дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Харківська національна академія міського господарства. — Х., 2006. — 189c.
   
 16. Близнюк Оксана Павлівна, Лачкова Людмила Іванівна, Оспіщев Віктор Іванович, Бубенко І. В., Кривошей В. В. Фінанси: Навч. посібник / Віктор Іванович Оспіщев (ред.). — К. : Знання, 2006. — 415с.
   
 17. Близнюк Олена Сергіївна, Губерська Наталія Леонідівна, Музика Оксана Анатоліївна, Усенко Роман Анатолійович. Місцеві фінанси в Україні: правове регулювання: навч. посібник / Академія муніципального управління; НДІ фінансового права. — К. : Дакор; КНТ, 2007. — 311с.
   
 18. Бобирь Ольга Іванівна, Смирнов Сергій Олександрович. Фінансовий механізм системи пенсійного забезпечення: монографія / Дніпропетровський національний ун-т. — Д. : Наука і освіта, 2008. — 249с.
   
 19. Бойцун Наталія Євгенівна, Стукало Наталія Вадимівна. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — Д. : АРТ-ПРЕС, 2004. — 326с.
   
 20. Брюховецька Наталя Юхимівна. Фінанси підприємств: навч. посібник / Донецький ун-т економіки та права. Кафедра фінансів. — Донецьк : ДонУЕП, 2006. — 215с.
   
 21. Буднік Марина Миколаївна, Мартюшева Лариса Степанівна, Сабліна Наталія Вікторівна. Фінансовий ринок: навч. посібник / Харківський національний економічний ун- т. — Х. : ХНЕУ, 2007. — 432с.
   
 22. Буряк Леонід Дмитрович. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посібник / Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007. — 432с.
   
 23. Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми: Матеріали наук.- практ. конф., 18-19 грудня 2003р. / Державна податкова адміністрація України ; Національна академія держ. податкової служби України ; Науково-дослідний фінансовий ін-т ; НАН України; Інститут економічного прогнозування — Ірпінь : Національна академія ДПСУ, 2004. — 470с. — Бібліогр.: в кінці ст.. Ч. 1 — 470с.
   
 24. Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми: Матеріали наук.- практ. конф., 18-19 грудня 2003р. / Державна податкова адміністрація України ; Національна академія держ. податкової служби України ; Науково-дослідний фінансовий ін-т ; НАН України; Інститут економічного прогнозування — Ірпінь : Національна академія ДПСУ, 2004. — 490с. Ч. 2 — 490с.
   
 25. Василенко Людмила Іванівна, Василенко Антоніна Василівна. Фінанси: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун- т / Людмила Іванівна арх Василенко (ред.). — К., 2004. — 200с.
   
 26. Василик Дмитро Остапович. Бюджетний механізм активізації економічного розвитку України: дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К., 2006. — 244c.
   
 27. Василик Остап Дмитрович, Павлюк Клавдія Василівна. Державні фінанси України: підруч. для студ. екон. спец. ВНЗ / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 606с.
   
 28. Васильєва В. В., Васильченко О. Р. Фінансовий ринок: навч. посібник / Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. — Донецьк : Норд-Прес, 2007. — 403c.
   
 29. Вахович Ірина Михайлівна. Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та механізми реалізації: монографія / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Надстир`я, 2007. — 496c.
   
 30. Ващенко Ірина Василівна. Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у трансформаційній економіці України: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 186c.
   
 31. Величко Олександр Володимирович, Якуніна Ольга В'ячеславівна. Фінанси: Навч.-метод. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2006. — 250с.
   
 32. Верига Юстина Андріївна, Волошин Андрій Михайлович. Бухгалтерська фінансова звітність підприємства: навч. посіб. / Юстина Андріївна Верига (ред.). — 2 вид., перероб. і доп. — К. : Комп'ютерпрес, 2008. — 472с.
   
 33. Верланов Юрій Юрійович. Фінансовий менеджмент: навчально-метод. посібник / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". — Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. — 344с.
   
 34. Вівчар Олександра Йосипівна, Побурко Олексій Ярославович, Курило Оксана Богданівна, Смірнова Тетяна Олексіївна. Місцеві фінанси: навч. посіб. для студ. спец. "Фінанси" / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : НУ "Львівська політехніка", 2007. — 132c.
   
 35. Вожжов Анатолий Павлович, Сорокина Светлана Владимировна, Колесова Ирина Викторовна, Анисимова Е. С., Винниченко В. П. Финансы. Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций: Учеб. пособие / Анатолий Павлович Вожжов (ред.). — 2 изд., испр. и доп. — К. : Знання, 2005. — 269с.
   
 36. Воловець Ярослав Васильович. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — К. : Алерта, 2005. — 200с.
   
 37. Воскобойніков Віктор Борисович, Олійник Наталія Михайлівна, Лозова Людмила Василівна, Рибченко Анна Вікторівна. Фінансова грамотність молоді: практика зберігання та збільшення грошей родини. — Черкаси : Маклаут, 2008. — 240с.
   
 38. Габбард Р. Глен Гроші, фінансова система та економіка: Підручник:Пер. з англ. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 889с.
   
 39. Гайдис Надія Михайлівна. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 414с.
   
 40. Гай-Нижник Павло Павлович. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Скоропадського (29 квітня-14 грудня 1918 р.). — К., 2004. — 430с.
   
 41. Галицкая Светлана Викторовна. Финансовый менеджмент; Финансовый анализ; Финансы предприятий: учеб. пособие. — М. : Эксмо, 2008. — 650с.
   
 42. Галицька Е.В., Ковтун Н.В. Фінансова статистика: навчальний посібник для студ. вищих закл. освіти. — К. : Кондор, 2008. — 440с.
   
 43. Гаманкова Ольга Олексіївна. Фінанси страхових організацій: навч. посібник / Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007. — 328c.
   
 44. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування): Терміни. Поняття. Персоналії:Навч. екон. словник-довідник для студ. вищих закл. освіти усіх рівнів акредитації / Г.І. Башнянин (наук.ред.)Василь Степанович... Іфтемічук (уклад.), Василь Степанович Іфтемічук (наук.ред.). — Л. : Магнолія плюс, 2004. — 682с.
   
 45. Герасименко Олексій Васильович, Роганова Ганна Олександрівна. Фінанси підприємств: термінологічний словник для студ. екон. спец. / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 148c.
   
 46. Герасимчук Зоряна Вікторівна, Вахович Ірина Михайлівна. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Луцький держ. технічний ун- т; Київський національний торговельно-економічний ун-т. — Вид. 2-е, переробл. і доп. — Луцьк : Надстир`я, 2007. — 412с.
   
 47. Герасимчук Зоряна Вікторівна, Вахович Ірина Михайлівна, Камінська Ірина Миколаївна. Фінансова політика сталого розвитку регіону / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Надстир'я, 2006. — 218с.
   
 48. Головач Анатолій Варфоломійович, Захожай Валерій Борисович, Головач Наталія Анатоліївна, Шустіков Андрій Анатолійович. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Підручник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / Валерій Борисович Захожай (наук.ред.). — К.: МАУП, 2005. — 496с.
   
 49. Головко Олександр Миколайович. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVІІІ - початок ХХ ст.): Історико-правове дослідження. — Х. : СІМ, 2005. — 448с.
   
 50. Гольцова С. М., Плікус І. Й Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 292с.
   
 51. Гончаров Валентин Миколайович, Непочатов Сергій Іванович, Пчелинська Ганна Володимирівна, Путінцев Анатолій Васильович. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Донецьк : ТОВ "Альматео", 2006. — 185с.
   
 52. Гриньова Валентина Миколаївна, Коюда Віра Олексіївна. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — 3.вид., перероб., доп. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 432с.
   
 53. Грідчіна Марина Володимирівна, Захожай Валерій Борисович, Осіпчук Лариса Леонідівна, Субботовіч Ю., Темчишина К. Фінанси (теоретичні основи): Підручник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / Марина Володимирівна Грідчіна (ред.), Валерій Борисович Захожай (ред.). — 2. вид., випр. і доп. — К. : МАУП, 2004. — 312с.
   
 54. Грудзевич Уляна Ярославівна, Пшик Богдан Іванович. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 192с.
   
 55. Давиденко Надія Миколаївна. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Академія муніціпального управління. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. — 332с.
   
 56. Даниленко Анатолій Іванович, Білик Марія Дмитрівна, Кошик Олександр Митрофанович, Легінькова Ніна Іллівна, Парнюк Володимир Олександрович, Терещенко Олег Олександрович. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: у 3 т. / Інститут економіки та прогнозування НАН України / Анатолій Іванович Даниленко (ред.) — К. : Фенікс, 2008. — Бібліогр.: с. 277-289. Т. 3 : Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління. — 307с.
   
 57. Даниленко Анатолій Іванович, Алимов Олександр Миколайович, Барановський Олександр Іванович, Бистряков Ігор Костянтинович, Буковинський Станіслав Альбінович, Вахненко Тетяна Петрівна. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: у 3 т. / Інститут економіки та прогнозування НАН України / Анатолій Іванович Даниленко (ред.) — К. : Фенікс, 2008. — Бібліогр.: с. 435-452. Т. 1 : Фінансова політика та податково- бюджетні важелі її реалізації. — 467с.
   
 58. Данілов Олександр Дмитрович, Серебрянський Дмитро Миколайович. Фінанси у запитаннях і відповідях: навч. посібник / Національний ун-т держ. податкової служби України; Київський економічний ун-т менеджменту. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : КНТ, 2008. — 523c.
   
 59. Дем'яненко Микола Якович, Левченко Наталія Михайлівна, Шевчик Валентина Петрівна, Пилявець Віктор Миколайович, Макарець Світлана Миколаївна. Фінанси підприємств: навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 0501 "Економіка і підприємництво" у вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації — К., 2007. — 371c.
   
 60. Державний фінансовий контроль за діяльністю бюджетних установ: Зб. нормат. док. / О.В. Ситяшенко (упоряд.) — К. : НВФ "Освіта", 2005. — 716с.
   
 61. Державні фінанси в розвиткових та перехідних країнах: Зб. есеїв на честь Ричарда Берда / Леся Ільченко-Сюйва (наук.ред.), Хорхе Мартинес-Васкес (упоряд.), Руслан Ткачук (пер.з англ.), Джеймс Алм (упоряд.). — К. : К.І.С., 2006. — 400с.
   
 62. Дєєва Надія Миколаївна. Державні фінанси і бюджетний процес: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. — Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. — 260с.
   
 63. Дєєва Надія Миколаївна, Дедіков Олексій Іванович. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д. : ДДФА, 2006. — 380с.
   
 64. Дікань Лариса Василівна, Вороніна Олександра Олександрівна. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз: монографія. — Х. : СПД ФО Лібуркіна Л.М., 2008. — 92c.
   
 65. Дмитров Сергій Олегович, Коваленко Вікторія Володимирівна, Єжов Анатолій Володимирович, Бережний Олексій Миколайович. Фінансовий моніторинг в банку: навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за освітньо-проф. програмою магістра зі спец. "Фінанси і кредит". — Суми : Університетська книга, 2008. — 335c.
   
 66. Дрозд Ірина Кузьмівна, Шевчук Володимир Олександрович. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К. : Імекс-ЛТД, 2007. — 304c.
   
 67. Другов Олексій Олександрович. Фінансова система інвестиційного забезпечення регіонального розвитку економіки / Національний банк України; Університет банківської справи; Львівський ін-т банківської справи / П.Ю. Бєлєнький (наук.ред.). — К. : УБС НБУ, 2007. — 151c.
   
 68. Дудко Валентин Парфенович. Державний фінансовий контроль: Навч. посіб. для вищих навч. закл.. — Чернівці : Прут, 2005. — 483с.
   
 69. Єлецьких Світлана Яківна, Тельнова Ганна Володимирівна. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення курсу (для студ. спец. 7.050107, 7.050106, 7.050104 усіх форм навчання) / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ, 2006. — 176с.
   
 70. Єрмошенко Микола Миколайович, Єрохін Сергій Аркадійович, Стороженко Олег Анатолійович, Плужников Ігор Олександрович, Горячева Кіра Сергіївна. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / Національна академія управління. — К. : НАУ, 2004. — 506с.
   
 71. Єфименко Т. І., Стефанюк І. Б., Рубан Н. І., Бариніна-Закірова М. В., Мамишев А. В. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм / Науково- дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К. : НДФІ, 2004. — 320с.
   
 72. Єфименко Т. І., Ловінська Л. Г., Ярошенко Ф. О. Податок на прибуток: концепція визначення об'єкта оподаткування / Науково- дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К. : НДФІ, 2004. — 190с.
   
 73. Зайчикова Віталіна Вікторівна. Місцеві фінанси України та європейських країн / Науково-дослідний фінансовий ін-т. — К. : НДФІ, 2007. — 299с.
   
 74. Зіміна Ірина Андріївна, Корнієнко Олександра Сергіївна, Трофімов Андрій Олегович. Державний фінансовий контроль: навч. посібник / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Інститут післядипломної освіти. — Миколаїв : НУК, 2008. — 209с.
   
 75. Зятковський Ігор Володимирович. Фінанси суб'єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень. — Т. : Економічна думка, 2006. — 384с.
   
 76. Зятковський Ігор Володимирович, Зятковська Лідія Ігорівна, Романів Михайло Васильович. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: навч. посібник / Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. — Чернівці : Золоті литаври, 2007. — 274с.
   
 77. Іванієнко Віктор Васильович. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — 2.вид. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. — 168с.
   
 78. Ільїн Володимир Васильович. Фінансова цивілізація. — К. : Книга, 2007. — 527с.
   
 79. Калашнікова Тетяна Вікторівна. Фінансовий ринок: Навч. посібник / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х. : ХНАУ, 2005. — 220с.
   
 80. Карлін Микола Іванович. Фінансова система України: навч. посіб.. — К. : Знання, 2007. — 324с.
   
 81. Карлін Микола Іванович. Державні фінанси України: навчальний посібник. — К. : Знання, 2008. — 349с.
   
 82. Карлін Микола Іванович. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. — К. : Кондор, 2004. — 384с.
   
 83. Карлін Микола Іванович. Фінанси України та сусідніх держав: навч. посібник. — К. : Знання, 2007. — 589с.
   
 84. Катан Людмила Ігорівна, Бровко Лариса Іванівна, Дуброва Наталя Володимирівна, Бондарчук Наталія Володимирівна. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. під час підгот. спеціалістів і магістрів із спец. 7-8.050104 "Фінанси" у ВНЗ II-IV рівнів акредитації — Суми : Довкілля, 2007. — 243с.
   
 85. Кириленко Ольга Павлівна, Квасовський Олександр Романович, Лучка Андрій Васильович, Малиняк Б. С., Костецький В. В., Тулай О. І. Місцеві фінанси: підручник / Ольга Павлівна Кириленко (ред.). — К. : Знання, 2006. — 677с.
   
 86. Кирсанова Татьяна Александровна, Рябушка Людмила Борисовна. Финансы в системе бухгалтерского учета: Учеб. пособ. / В.Н. Боронос (общ.ред.). — Сумы : ИТД "Университетская книга", 2006. — 183с.
   
 87. Клець Людмила Євгенівна, Тристан Марина Борисівна. Місцеві фінанси: термінол. словник / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 223c.
   
 88. Князь Святослав Володимирович, Георгіаді Неллі Георгіївна, Князь Олег Володимирович. Фінансовий менеджмент / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. — 184с.
   
 89. Коваленко Лариса Олексіївна, Ремньова Людмила Михайлівна. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. — Чернігів : ЧДІЕУ, 2001. — 455с.
   
 90. Ковальчук Андрій Трохимович. Банки. Кредит. Фінанси: Законодавчо-правовий вимір / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К. : Парламентське видавництво, 2004. — 258с.
   
 91. Ковальчук Анатолій Трохимович. Фінансовий словник. — 2-е вид., стер. — К. : Знання, 2006. — 288с.
   
 92. Ковалюк Олексій Миколайович. Фінансовий механізм організації економіки України: Дис... д-ра екон. наук: 08.02.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 435c.
   
 93. Ковбасюк Юрій Васильович. Державні фінанси: теоретико-організаційні аспекти: навч. посіб. / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : КИЙ, 2007. — 260c.
   
 94. Козак Ю. Г., Лук'яненко Д. Г., Левицький М. А., Ляліків С. В., Волошин Є. Н. Міжнародні фінанси: в питаннях та відповідях: Навч. посіб. для студ. екон. вузів і ф-тів / Одеський держ. економічний ун-т / Ю.Г. Козак (ред.), В.М. Осипов (ред.). — О. : АстроПринт, 2000. — 216с.
   
 95. Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Ковалевський В. В., Левицький М. А., Воронова О. В. Міжнародні фінанси: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю.Г. Козак (ред.). — Вид. 3-тє, перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 639с.
   
 96. Козловський Сергій Володимирович. Фінансова математика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міністерство освіти і науки України. — К. : Знання України, 2006. — 308с.
   
 97. Колісник Марія Костянтинівна, Маслак Олександр Олександрович, Романів Євген Миколайович. Фінансовий ринок: Навч. посіб. для студ. спец. 8.050104 та 7.050104 "Фінанси" базового напряму 6.0501 "Економіка і підприємництво" усіх форм навч. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 191с.
   
 98. Колодізєв О. М., Чмутова І. М., Губарева І. О. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 408с.
   
 99. Колчина Нина Васильевна, Поляк Г. Б., Бурмистрова Л. М., Пантелеев А. П., Португалова О. В. Финансы организаций (предприятий): Учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. 080105 "Финансы и кредит" / Нина Васильевна Колчина (ред.). — 4.изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 382с.
   
 100. Кондрашихін Андрій Борисович, Пепа Тарас Вадимович, Федорова Валерія Олександрівна. Фінансова санація і банкрутство підприємств: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 208с.
   
 101. Копилюк О. І., Штангрет А. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. / Українська академія друкарства. — 2.вид. — Л. : УАД, 2005. — 150с.
   
 102. Копилюк Оксана Іванівна, Кульчицька Наталія Степанівна. Фінансовий менеджмент в банку: Навч.-метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 108с.
   
 103. Корецька Світлана Олександрівна. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". — Запоріжжя : ГУ "ЗІДМУ", 2005. — 159с.
   
 104. Король Григоретта Александровна, Сокольская Рената Борисовна, Зеликман Владислав Давидович. Финансовый контроль: учет, проверка, анализ. — Д. : Наука и образование, 2004. — 192с.
   
 105. Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит: Матеріали міжнар. науково-практ. конф. (м. Рівне, 4-5 травня 2006 р.) / Спілка економістів України ; Західний науковий центр НАН і МОН України ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; Національний ун-т водного господарства і природокористування / В.І. Павлов (ред.кол.) — Рівне : НУВГП, 2006. — 293с.
   
 106. Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит: Матеріали п'ятого Пленуму Спілки економістів України та міжнарод. наук.-практич. конф. / Спілка економістів України. — К., 2006. — 180с.
   
 107. Краснова Вікторія Василівна, Жнякін Борис Олександрович. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Донецьк : Альфа-прес, 2005. — 208с.
   
 108. Красюк Наталія Дмитрівна. Економіка та фінанси в діловій англійській мові: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2004. — 253с.
   
 109. Кредісов А. І., Вергун В. А., Клочко В. П., Березовенко С. М., Волошин В. В. Фінансовий сектор ринкової та транзитивної економік: Навч. посібник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. Кафедра управління зовнішньоекономічною діяльністю ; Редінгський ун-т. Центр Євро-Азіатських досліджень / А.І. Кредісов (ред.). — К. : Знання України, 2004. — 351с.
   
 110. Кузенко Тетяна Борисівна, Кузькін Євген Юрійович, Сабліна Наталія Вікторівна. Фінанси підприємств: конспект лекцій для студ. усіх спец. всіх форм навчання / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. — 168с.
   
 111. Куриленко Тамара Платонівна. Фінансовий ринок: навчальний посібник для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 324с.
   
 112. Лайко Петро Афанасійович, Мних Микола Володимирович. Фінанси підприємств: Підручник для студ. вузів / Академія муніципального управління. — К. : Знання України, 2004. — 428с.
   
 113. Лахтіонова Людмила Анатоліївна. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 368с.
   
 114. Лисенков Юрій Михайлович, Іващенко Оксана Андріївна, Музиченко Ольга Валеріївна. Міжнародні фінанси: навч. посіб. для дистанц. форми навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2007. — 211c.
   
 115. Лігоненко Лариса Олександрівна, Гуляєва Наталія Миколаївна, Гринюк Наталія Андріївна, Ситник Галина Вікторівна, Докієнко Лариса Миколаївна. Фінанси підприємства: Підручник / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К., 2007. — 491с.
   
 116. Луніна Інна Олександрівна. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / НАН України; Інститут економічного прогнозування. — К. : Наукова думка, 2006. — 432с.
   
 117. Лучко М. Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови: монографія / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2007. — 263c.
   
 118. Любіч Олександр Олексійович. Теоретичні основи прийняття фінансових рішень на макрорівні / Науково- дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К. : НДФІ, 2004. — 348с.
   
 119. Любунь Олександр Степанович, Грушко В. І Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Видавничий дім "Слово", 2004. — 296с.
   
 120. Ляшенко Юрій Іванович, Данілов Олександр Дмитрович, Затуренська Валентина Онисимівна, Ходаківська Валентина Павлівна, Бедринець Мирослава Дмитрівна. Фінанси: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України / Юрій Іванович Ляшенко (заг.ред.). — Ірпінь, 2004. — 368с.
   
 121. Маслова Світлана Олексіївна, Опалов Олександр Анатолійович. Фінансовий ринок: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3-тє вид., виправ. — К. : Каравела, 2004. — 344с.
   
 122. Мартюшева Лариса Степанівна, Меренкова Любов Олександрівна. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Коспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "Інжек", 2006. — 184с.
   
 123. Мещеряков Андрій Адольфович, Лисяк Любов Валентинівна. Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д. : ДДФА, 2005. — 159с.
   
 124. Мних Євген Володимирович, Кравченко Ганна Олександрівна, Барабаш Наталія Степанівна, Никонович Марина Олексіївна, Кумченко Тетяна Анатоліївна. Фінансовий контроль бюджетних ресурсів: монографія / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Євген Володимирович Мних (заг.ред.). — К. : Київський національний торгово-економічний університет, 2008. — 186с.
   
 125. Мороз Олег Васильович, Сметанюк Олена Анатоліївна. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 167с.
   
 126. Нестеренко Алла Станіславівна. Місцеві фінанси в Україні: Навч.- метод. посіб. / Одеська національна юридична академія. — О. : Юридична література, 2006. — 106с.
   
 127. .
   
 128. Олійник Олександр Васильович, Макогон Віталій Вікторович. Фінансова санація і банкрутство підприємств: конспект лекцій / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2008. — 78с.
   
 129. Олійник Олександр Васильович, Юшко Сергій Васильович, Нагаєва Галина Олександрівна. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для студ. освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст за спец.:6.050100 "Облік і аудит", 6.060100 "Фінанси" / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х. : ХНАУ, 2006. — 158с.
   
 130. Омелянович Лідія Олександрівна, Чайковська Ольга Василівна, Долматова Галина Євгенівна, Іванова Оксана Володимирівна, Кононенко Алла Федорівна, Канєєва Ірина Ісмаіловна. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган- Барановського. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — 281c.
   
 131. Опарін Валерій Михайлович. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 407c.
   
 132. Оспіщев Віктор Іванович, Близнюк Оксана Павлівна, Кривошей Вікторія Вікторівна. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 335с.
   
 133. Оспіщев Віктор Іванович, Близнюк Оксана Павлівна, Лачкова Лідмила Іванівна, Ставерська Т. О., Фадєєва Г. М. Фінанси: курс для фінансистів: навч.посібник. — К. : Знання, 2008. — 567c.
   
 134. Оспіщев Віктор Іванович, Лачкова Людмила Іванівна, Близнюк Оксана Павлівна, Бубенко І. В., Кривошей В. В., Ставерська Т. О. Фінанси: навч. посіб. / Віктор Іванович Оспіщев (ред.). — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 366с.
   
 135. Островецький Віталій Ігорович. Формування податкових надходжень бюджету в умовах трансформації економіки України: дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К., 2006. — 222c.
   
 136. П'ятаченко Г. О., Кухарець Л. В. Становлення та розвиток фінансів України. 1917-2003 / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К. : НДФІ, 2005. — 784с.
   
 137. Павлюк Клавдія Василівна. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України / Науково- дослідний фінансовий ін-т. — К. : НДФІ, 2006. — 584с.
   
 138. Партин Галина Остапівна, Андрусяк Олег Богданович, Білецька Наталія Павлівна, Гайдис Надія Михайлівна, Гирик Ольга Семенівна, Слобода Лариса Ярославівна. Фінанси для нефінансових менеджерів: інтеракт. курс для підвищ. кваліфікації фахівців банків. установ за дистанц. формою навч. / Національний банк України; Університет банківської справи. Львівський ін-т банківської справи / Галина Остапівна Партин (заг.ред.) — Л. : Видавництво ННВК "АТБ"; ЛІБС УБС НБУ, 2008. — 147c.
   
 139. Партин Галина Остапівна, Білецька Наталія Павлівна, Тимощук Мирослава Романівна, Гирик Ольга Семенівна. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни:для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т — Л. : ЛБІ НБУ, 2005. — 112с.
   
 140. Передерієнко Надія Іванівна, Котляревський Ярослав Вікторович, Дем'яненко Оксана Миколаївна. Фінансовий менеджмент: підручник для студ. вищих навч. закл.. — Л. : Українська академія друкарства, 2008. — 200c.
   
 141. Петряєва Зоя Федорівна. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2002. — 164с.
   
 142. Пинзеник Віктор Михайлович, Чугунов Ігор Якович, Колосова Вікторія Павлівна, Капленко Оксана Ігорівна, Полунєєв Юрій Володимирович, П'ятаченко Григорій Олександрович. Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку / Міністерство фінансів України; Науково-дослідний фінансовий ін-т / Ігор Якович Чугунов (відп.ред.). — К. : НДФІ, 2008. — 174с.
   
 143. Писаревський Ілля Матвійович. Удосконалення організації управління економічними процесами: часовий, фінансовий та організаційний аспекти: На прикладі будівництва і реконструкції залізниць України / Уманська держ. академія залізничного транспорту. — Х. : УкрДАЗТ, 2004. — 264с.
   
 144. Поважний Олександр Станіславович, Волощенко Лариса Михайлівна, Свечкіна Аліна Леонідівна. Фінанси: навч.-метод. посібник / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк : ДонДУУ, 2008. — 203с.
   
 145. Поддєрьогін Анатолій Микитович, Білик Марія Дмитрівна, Буряк Леонід Дмитрович, Невмержицька Н. Ю., Невмержицький Я. І. Фінансовий менеджмент: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (кер.кол.авт.і наук.ред.). — К. : КНЕУ, 2005. — 535с.
   
 146. Поддєрьогін Анатолій Микитович, Білик Марія Дмитрівна, Буряк Леонід Дмитрович, Булгакова С. О., Куліш А. П. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Анатолій Микитович Поддєрьогін (наук.ред.). — 6.вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2006. — 552с.
   
 147. Потій Ванда Зіновіївна, Бабяк Наталія Дмитрівна, Жолнерчик Ганна Юріївна, Вакуленко Є. В., Невмержицький Я. І. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т / Ванда Зіновіївна Потій (ред.). — К. : КНЕУ, 2005. — 244с.
   
 148. Пріб Катерина Анатоліївна. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2007. — 321с.
   
 149. Примостка Людмила Олександрівна. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : КНЕУ, 2004. — 468с.
   
 150. Приходько Надія Іванівна. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Харківська філія Українського держ. ун- ту економіки і фінансів. — Х. : ІНЖЕК, 2007. — 192c.
   
 151. Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку регіону в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 листопада 2008 року / Буковинська держ. фінансова академія ; Науково-дослідний фінансовий ін-т ДННУ ; Академія фінансового управління ; Молдавська економічна академія / В.В. Прядко (ред.) — Чернівці : Технодрук, 2008. — 268с.
   
 152. Рамсден Филип. Финансы для нефинансовых менеджеров / К. Ткаченко (пер.с англ.). — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. — 297с.
   
 153. Роганова Ганна Олександрівна, Балашова Олена Віталіївна. Термінологічний словник з дисципліни "Фінансова санація та банкрутство підприємств": для студ. екон. спец. / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2006. — 135с.
   
 154. Рогов Георгій Костянтинович, Воробйова Ірина Аркадіївна, Селікова Тетяна Василівна. Фінанси підприємства: навч. посібник / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Інститут післядипломної освіти. — Миколаїв : НУК, 2007. — 135с.
   
 155. Рудницька Ореста Михайлівна, Чубка Ольга Михайлівна. Фінансова статистика: Навч. посібник для студ. спец. "Фінанси" вищих навч. закл. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Львівська політехніка, 2004. — 164с.
   
 156. Рудюк Людмила Василівна. Фінанси: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Університет "Україна", 2007. — 269с.
   
 157. Семенов Андрій Григорович, Єропутова Ольга Олександрівна, Перекрест Тетяна В'ячеславівна, Линенко Андрій Володимирович. Фінансова стратегія в управлінні підприємствами / Класичний приватний ун-т. — К. : КПУ, 2008. — 188с.
   
 158. Слав`юк Ростислав Анатолійович. Фінанси підприємств: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Університет банківської справи. — К. : УБС НБУ, 2007. — 550c.
   
 159. Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О., Балакін Р. А., Зятковський В. І. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України / А.М. Соколовська (заг.ред.). — К. : НДФІ, 2006. — 320с.
   
 160. Соколовська Алла Михайлівна. Податкова система держави: теорія та практика становлення: Дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К., 2002. — 491c.
   
 161. Софіщенко Ірина Ярославівна. Міжнародні фінанси: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 200с.
   
 162. Старостенко Ганна Григорівна. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "України". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2006. — 202с.
   
 163. Стеців Леся Петрівна, Копилюк Оксана Іванівна. Фінанси: навч. посіб.. — К. : Знання, 2007. — 235c.
   
 164. Сунцова Олеся Олександрівна. Місцеві фінанси: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 560с.
   
 165. Суторміна Валентина Миколаївна. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 566с.
   
 166. Суторміна Валентина Миколаївна, Дегтярьова Наталія Володимирівна. Фінансовий ринок: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" — Вид. 2-ге — К. : КНЕУ, 2008. — 176с.
   
 167. Терещенко Олег Олександрович, Невмержицький Ярослав Іванович, Куліш Анна Петрівна, Терещенко С. І., Галака О. П. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Олег Олександрович Терещенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 312с.
   
 168. Україна на шляху інтеграції у світовий фінансовий простір: зб. матеріалів Всеукр. міжвуз. наук. студ. конф., присвяченої 100-річчю заснування кафедри фінансів, 11-13 березня 2007 р. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / В.С. Савчук (ред.кол.). — К. : КНЕУ, 2006. — 152с.
   
 169. Федякина Лора Николаевна. Международные финансы: учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Мировая экономика". — СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж : Питер, 2005. — 560с.
   
 170. Фінанси англійською мовою: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т / Ніна Михайлівна Голуб (уклад.), Наталія Аркадіївна Шамхалова (уклад.). — К. : КНЕУ, 2004. — 426с.
   
 171. Фінанси: Ситуаційні вправи:Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні ; Центр інновацій та розвитку ; Програма поширення ситуаційного методу навчання / М.В. Колісник (наук.ред.)Олександр Іванович Сидоренко (упоряд.), Павло Сергійович Редько (упоряд.). — К. : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент- освіти в Україні", 2005. — 423с.
   
 172. Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства: Тези міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 23 березня 2007 р. / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; Дніпропетровська держ. фінансова академія / Н.І. Редіна (відп.ред.) — Д. : ДДФА, 2007. — 365с.
   
 173. Фінансова політика у контексті сталого економічного зростання: збірник матеріалів Всеукр. міжвуз. наук. студ. конф., 14 березня 2008 р. / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" / В.С. Савчук (ред.кол.). — К. : КНЕУ, 2008. — 104с.
   
 174. Фінансова політика України: реалії та перспективи розвитку: зб. ст. та доп. I Всеукраїнської наук.-прак. конф. студ. та молодих вчених (15-16 травня 2008 р.) / Хмельницький національний ун-т. Інститут економіки та управління. Факультет бізнесу. Кафедра фінансів та банківської справи / І.М. Михайловська (голова ред.кол.) — Хмельницький, 2008. — 172с.
   
 175. Фінансова реструктуризація в Україні у контексті політики сталого економічного зростання: Зб. матеріалів міжвуз. Всеукр. студ. наук. конф., 17-19 квітня 2006 р. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / В.С. Савчук (ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 108с.
   
 176. Фінансова санація промислових підприємств: Навч. посіб. до самост. занять / Д. Котельніков (ред.), О... Ващенко (уклад.) — Чернігів : ЧЦНТЕІ, 2005. — 197с.
   
 177. Циба Тетяна Євгенівна, Саленко Олександр Федорович, Загірняк Денис Михайлович, Сокур Микола Іванович. Фінансова складова корпоративного управління: навч. посіб.. — Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2008. — 204c.
   
 178. Чебанова Наталія В., Чупир Тетяна Я., Василенко Юрій А. Фінансова звітність підприємств: Навч. посіб.. — Х. : Видавничий будинок "Фактор", 2006. — 444с.
   
 179. Чупіс Анатолій Віталійович, Багацька Катерина Володимирівна, Катан Людмила Ігорівна. Фінансова санація підприємств: Навч. посіб.. — Суми : Довкілля, 2006. — 326с.
   
 180. Шевчук Олег Анатолійович. Державний фінансовий контроль бюджетних установ: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2007. — 215с.
   
 181. Шевчук Олександра Василівна, Іванчук Римма Миколаївна, Бикадорова Наталія Олексіївна, Анисимова Ганна Степанівна. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник для організації самост. роботи студ. та магістрантів екон. спец. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка — Луганськ : Альма-матер, 2008. — 358с
   
 182. Шелудько Валентина Миколаївна. Фінансовий менеджмент: Підручник. — К. : Знання, 2006. — 439с.
   
 183. Шелудько Валентина Миколаївна. Фінансовий ринок: підручник. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2008. — 535с.
   
 184. Шеремет Олег Олексійович. Фінансовий аналіз: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний ун-т харчових технологій. — К. : Кондор, 2005. — 196с.
   
 185. Шиян Дмитро Вікторович, Строченко Наталія Іванівна. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. — К. : А.С.К., 2005. — 230с.
   
 186. Школьник Інна Олександрівна. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: монографія. — Суми : Мрія, 2008. — 348с.
   
 187. Шутов Микола Ігорович, Бабенко Вікторія Анатоліївна, Стоянова Наталія Миколаївна. Державний фінансовий контроль в Україні: Теорія та практика / Одеська національна юридична академія. — О. : Юридична література, 2004. — 131с.
   
 188. Яремко Ігор Йосифович. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій: Моногр.. — Л. : Каменяр, 2006. — 176с.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
 • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
 • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки