Финансы студентам

Обов’язкові структурні елементи курсової роботи

1. Послідовність розташування структурних елементів курсової роботи

Курсова робота як теоретико-прикладне фінансове дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Приступаючи до виконання курсової роботи з фінансів підприємства, студент має чітко уявляти її структуру та основний зміст. Усі частини курсової роботи повинні бути логічно пов’язані і переконливо аргументовані.

Рекомендується наступна послідовність розташування структурних елементів курсової роботи з фінансів підприємства:

 • титульний лист;
 • реферат;
 • зміст;
 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідністю);
 • вступ;
 • розділи основної частини:
 • перший (теоретичний) розділ і висновки з нього;
 • другий (аналітично-практичний) розділ і висновки з нього;
 • висновки (загальні);
 • перелік використаних джерел;
 • додатки (якщо є, наприклад, форми фінансової звітності).

Якщо цього потребує логіко-структурна схема курсової роботи, то можлива наявність більшої кількості розділів.

Типову структуру курсової роботи наведено в табл.2.

Таблиця 2

Структура курсової роботиСтруктурна частина роботи
Приблизний обсяг, стор.
Титульний аркуш 1
Реферат 1
Зміст 1-2
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (якщо необхідно) 1-2
Вступ 3-4
Теоретична частина 20-25
Практична частина 20-30
Висновки 2-4
Перелік використаних джерел без обмежень
Додатки без обмежень
Загальний обсяг 50-70

Загальний обсяг курсової роботи має складати 50-70 сторінок машинописного тексту. До зазначеного обсягу входить табличний та ілюстративний матеріал, а також список використаних джерел.

2. Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи.

Титульний аркуш курсової роботи має обов’язково містити наступну інформацію:

а) найменування вищого навчального закладу, його підпорядкованість;

б) назву факультету, кафедри, де виконувалась курсової роботи;

в) шифр і найменування спеціальності;

г) форму навчання (денна чи заочна);

д) прізвище, ім’я, по батькові студента;

е) назву теми курсової роботи;

ж) особистий підпис виконавця – автора роботи;

з) науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові, підпис керівника курсової роботи;

и) місто, рік.

3. Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з курсовою роботою. Він має бути стислим, інформативним і містити інформацію, що дозволяє розкрити сутність дослідження курсової роботи. Реферат повинен містити:

а) дані про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел у переліку літератури (посилань);

б) текст реферату;

в) ключові слова курсової роботи.

Текст реферату повинен надавати інформацію в певній послідовності:

а) мета курсової роботи;

б) задачі курсової роботи;

в) об'єкт дослідження курсової роботи;

г) предмет дослідження курсової роботи;

д) методи дослідження курсової роботи;

е) результати курсової роботи;

ж) фінансова ефективність пропозицій курсової роботи;

з) значущість курсової роботи та висновки.

Частини реферату, з яких відсутні дані, опускають. Реферат курсової роботи слід складати не більш ніж з 500 слів і розташовувати на одній сторінці формату А4.

Ключові слова, потрібні для розкриття сутності курсової роботи, формують ключові слова на основі тексту курсової роботи і розташовують у кінці реферату. Кількість ключових слів чи словосполучень обмежена: припускається від 5 до 15 слів, надрукованих великими буквами в називному відмінку в рядок через кому.

4. Зміст

Зміст курсової роботи з фінансів підприємства повинен відбивати конкретний поетапний план реалізації курсової роботи, її структуру і міститься на початку роботи. В змісті послідовно вказуються назва розділів і підрозділів, що точно відповідають їх назві в тексті курсової роботи, а також переконливо доводиться, що дослідження продумане. Зміст курсової роботи розташовується після реферату з нової сторінки і має включати:

а) перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (при необхідності їх використання в курсовій роботі);

б) вступ;

в) послідовно наведені назви всіх розділів, підрозділів курсової роботи;

г) висновки;

д) перелік використаних джерел;

е) назви додатків до курсової роботи;

ж) номери сторінок, з яких починаються структурні частини курсової роботи.

5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

У випадку, коли в курсовій роботі вжито специфічну термінологію, маловідомі скорочення, нові символи, позначення або вони використовуються більше трьох разів, подається сторінка «Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів», яка розташовується перед вступом. При використанні скорочень, термінів у курсовій роботі менше трьох разів, перелік не складається, бо розшифровку можна навести в тексті при першому застосуванні у курсовій роботі. Перелік друкується двома колонками: ліворуч за абеткою наводяться скорочення, праворуч - детальна роз шифровка термінів.

6. Вступ

У вступі (до 4 с.) студент повинен переконливо обґрунтувати вибір теми курсової роботи, лаконічно розкрити її актуальність і значущість для фінансів в цілому та для фінансів підприємств (установи, фірми, корпорації), показати, якою мірою ця проблема висвітлена в літературі, розроблена теоретично й вирішена на практиці. Сформулювати суть і характер досліджуваної фінансової проблеми. Конкретизувати мету й завдання курсової роботи, визначити об'єкт, предмет і методи дослідження.

Таким чином, структура вступу курсової роботи повинна включати:

а) актуальність теми курсової роботи;

б) мету й задачі дослідження курсової роботи;

в) об’єкт і предмет дослідження;

г) методи дослідження в курсовій роботі;

д) структуру й обсяг курсової роботи.

Розглядаючи актуальність теми, курсової має стисло (в межах 2-3 сторінок) розкрити сутність і стан наукової проблеми (задачі), її значення, підставу й вихідні дані для розробки, обґрунтувати необхідність проведення даного дослідження.

У вступі обов’язково повинне бути присутнім переконливе обґрунтування, чому фінансова проблема має потребу в подальшому вивченні.

Необхідність чіткого формування мети й задач фінансового дослідження, визначення об’єкта й предмета дослідження курсової роботи.

Методи дослідження – це інструменти добування фактичного матеріалу та його аналізу. У вступі обов’язково слід подати перелік методів дослідження, використаних для досягнення поставленої в курсовій роботі і мети Нижче наведено приклади формулювання методів дослідження.

Приклад. При виконанні дослідження курсової роботи використано наступні методи: спостережень; статистичної обробки фінансової інформації; порівняльного фінансово-економічного аналізу; кореляційного аналізу; системного аналізу.

У вступі також описують, посилання: на якому фактичному матеріалі виконана курсової роботи з фінансів підприємства. Наводиться характеристика основних джерел отриманої інформації (фінансова звітність, офіційні джерела, наукові).

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
 • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
 • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки