Финансы студентам

Вимоги до оформлення курсової роботи

Важливим етапом виконання курсової роботи з фінансів підприємств є її оформлення. Від того, наскільки відповідально поставиться студент до оформлення своєї роботи, багато в чому буде залежати її якість і підсумкова оцінка.

Курсова робота з фінансів підприємств повинна бути виконана з дотриманням вимог до наукових робіт, що містяться у відповідних стандартах.

Курсова робота з фінансів підприємств може бути написана українською або російською мовою. Як правило, всі студенти мають писати і захищати роботу державною мовою. Студенти, що не вивчали українську мову, а також громадяни інших держав мають право писати й захищати роботу російською мовою.

Курсову роботу оформляють на аркушах формату А4 (210x297 мм). Дозволяється використання формату АЗ (297x420 мм), коли це необхідно для оформлення ілюстративного матеріалу.

Курсову роботу друкують на комп'ютері на одній стороні аркуша білого паперу з використанням шрифтів текстового редактора Word (наприклад, Times New Roman Суг) розміром 14 пунктів (мінімальна висота шрифту 1,8 мм) з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, дотримуючись наступних розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

У курсовій роботі повинні бути чіткі, не розпливчасті лінії, букви, цифри й інші знаки. Всі рядки повинні бути чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи має бути однаковою.

При умові оформлення курсової роботи з фінансів підприємств на комп’ютері прийнято виділяти заголовки жирним шрифтом.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти підчищенням чи зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним способом чи від руки. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці курсової роботи.

Текст основної частини курсової роботи з фінансів підприємств поділяють на розділи, підрозділи, пункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи „ЗМІСТ”, „ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів курсової роботи варто починати з абзацного відступу і друкувати (крім першої великої) малими літерами, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Якщо заголовок складається з двох речень або більше речень, їх розділяють крапкою.

Текст курсової роботи слід розбивати на абзаци. Це полегшує читання й показує, що студент у своєму викладанні переходить до нової думки, нового твердження. Не можна також занадто дробити текст і відокремлювати одну фразу від іншої, якщо між ними існує тісний зв’язок.

Абзаци в тексті курсової роботи починають відступом, рівним 15 мм.

Розділи й підрозділи курсової роботи з фінансів підприємств повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають.

Заголовки повинні чітко й стисло відбивати зміст розділів і підрозділів курсової роботи.

Відстань між заголовком і текстом курсової роботи повинна складати не менше двох рядків. Відстань між рядками заголовка така, як у тексті, а між заголовком і підзаголовком один рядок, між підзаголовком і текстом також один рядок при комп’ютерному наборі.

Кожен розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки.

Переноси частин слів в заголовках не допускаються, слова переноситься повністю.

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», „ЗМІСТ”, «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують, а їх найменування служать заголовками структурних елементів курсової роботи.

У тексті курсової роботи не дозволяється:

а) використовувати скорочення слів, окрім встановлених правилами української орфографії та відповідними стандартами;

б) вживати математичні знаки, а також знаки "№" та "%" без цифр;

в) наводити скорочені позначення фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр, за винятком їх наведення в таблицях.

Далі оформлення курсової роботи з фінансів підприємств:

Нумерація
Ілюстрації

Таблиці

Формули і рівняння

Перерахування

Посилання, виноски й примітки

Перелік використаних джерел

Додатки

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки