Финансы студентам

Обов’язкові структурні елементи курсової роботи (продовження)

Розділи основної частини курсової роботи

Теоретична частина. Теоретична частина (20-25 с.) курсової роботи виконується на основі вивчення теоретичних положень фінансів та фінансів підприємств, праць вітчизняних і зарубіжних фінансистів, законодавчих актів, урядових рішень і постанов, методичних розробок з досліджуваної проблеми. В теоретичній частині курсової роботи надається характеристика теоретичних і методологічних питань досліджуваної проблеми, аналізуються точки зору вітчизняних і зарубіжних фінансистів та економістів, проводиться їхня критична оцінка й обґрунтування позиції автора курсової роботи.

Теоретичним є тільки перший розділ курсової роботи, який складається з окремих підрозділів. У першому підрозділі курсової роботи визначається сутність фінансової чи фінансово-економічної категорії, її місце в системі фінансових або фінансово-економічних категорій і взаємозв'язок з ним. В другому - теоретичне і прикладне значення цієї фінансової категорії, характеризується досягнутий рівень теоретичної розробки і практичного рішення досліджуваної фінансової проблеми з зазначенням позитивних моментів і недоліків (з посиланнями на літературні фінансові джерела). У третьому підрозділі курсової роботи доцільно розглянути позитивний досвід країн ближнього і дальнього зарубіжжя, позначити перспективи подальшого розвитку розглянутої фінансової проблеми.

В першому теоретичному розділі курсової роботи доцільно використовувати ілюстрований матеріал у вигляді таблиць, схем, графіків, діаграм.

Аналітично-практична частина курсової роботи. Аналітично-практичним є другий розділ курсової роботи (до 30 с.), він повинен містити:

а) фінансову й фінансово-економічну характеристику об'єкта дослідження, на матеріалах якого воно виконується;

б) вибір і обґрунтування методів дослідження в курсовій роботі;

в) аналіз і узагальнення отриманих фінансових даних, розрахунки і висновки.

Зміст і кількість підрозділів цього розділу курсової роботи визначаються задачами дослідження. Аналізовані питання повинні не тільки висвітлювати рівень і динаміку фінансових показників, що досліджуються, але й встановлювати причинний зв’язок між ними. Результати фінансового аналізу повинні бути підставою для розробки рекомендацій, що дозволяють усунути виявлені в ході дослідження недоліки в фінансовій діяльності досліджуваного об'єкта.

Вихідним пунктом фінансового аналізу є фінансова звітність підприємства. Розділ повинен бути максимально насичений фактичною фінансую інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображає відповідні результати в межах рівня фінансової діяльності протягом останніх років.

Розділ завершується фінансовою оцінкою отриманих результатів.

Таким чином, перший розділ курсової роботи – теоретичний і другий – аналітично-практичні, де на основі фінансового аналізу робляться узагальнюючі висновки і розробляються фінансові пропозиції з оптимізації фінансової діяльності підприємства (об’єкту дослідження). Між структурними частинами курсової роботи повинен просліджуватися чіткий логічний зв'язок, тобто проблеми, сформульовані у вступі, повинні кореспондуватися зі змістом розділу «ВИСНОВКИ», розділи мають бути пов’язані між собою.

Висновки

У розділі „ВИСНОВКИ”, що розміщуються наприкінці курсової роботи (до 4 с.) підводяться підсумки курсової роботи в теоретичному, аналітичному і практичному аспектах, надається оцінка фінансової ефективності запропонованих рішень, робляться висновки, вносяться пропозиції щодо удосконалювання фінансової діяльності підприємства. Тут не приводиться ані новий фактичний фінансовий матеріал, ні теоретичні положення, крім окремих цифр, що підтверджують якість проведених фінансових досліджень і основні результати. Послідовність викладення висновків має бути пов’язана з метою й задачами курсової роботи, які були вказані у „ВСТУПІ”.

Висновки і пропозиції можуть бути подані у вигляді тез наприкінці курсової роботи.

Викладаючи результати дослідження курсової роботи з фінансів підприємства доцільно:

а) дотримуватися логічної послідовності, стислості і точності формулювань;

б) конкретизувати результати;

в) чітко і переконливо аргументувати свої висновки й обґрунтовувати рекомендації.

Висновки до курсової роботи краще представляти не у вигляді суцільного тексту, а у вигляді послідовно пронумерованих абзаців. При цьому кожен абзац має містити окремий завершений логічно висновок чи рекомендацію.

Висновки є завершальною й особливо важливою частиною курсової роботи з фінансів підприємства, що має продемонструвати результати фінансових дослідження, ступінь реалізації поставленої мети й задач курсової роботи.

Перелік використаних джерел

Під час виконання курсової роботи з фінансів підприємства слід враховувати досвід попередніх наукових досліджень з сучасних фінансових проблем, проблем фінансів підприємств.

Перелік джерел, на які є посилання в тексті курсової роботи, обов’язково має бути наведений наприкінці роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту курсової роботи повинні бути надані посилання.

Додатки

Матеріал, що доповнює текст курсової роботи з фінансів підприємства (фінансова звітність, ілюстраційний матеріал у вигляді таблиць, графіків, діаграм, розрахунків, виконаних на комп'ютері) допускається розміщувати в додатках. В додатках розміщують матеріал, що є об’ємним, але необхідним доповненням курсової роботи, коли включення його в основну частину курсової роботи з фінансів підприємства може змінити упорядковане й логічне представлення про неї. Додатками може бути, наприклад, фінансова звітність, графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описи алгоритмів.

У тексті курсової роботи на всі додатки мають бути надані відповідні посилання.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки