Финансы студентам

Міжнародна економіка (Євроатлантична інтеграція в системі підготовки магістрів)

Міжнародна економіка (Євроатлантична інтеграція в системі підготовки магістрів): навчальний посібникДзюба С.Г., Подопріхіна І. Є. Міжнародна економіка (євроатлантична інтеграція в системі підготовки магістрів): Навчальний посібник. — Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. — 284 с.

Учбовий посібник "Міжнародна економіка (євроатлантична інтеграція в системі підготовки магістрів)" містить систематизовані результати теоретичних та фактичних досліджень тенденцій розвитку міжнародної економіки та євроатлантичної інтеграції системи підготовки магістрів, загальні методологічні підходи до проведення науково-дослідної роботи слухачів магістратури, а також рекомендації методичного характеру щодо виконання, попередньої експертизи й підготовки до захисту магістерської роботи.

Учбовий посібник "Міжнародна економіка (євроатлантична інтеграція в системі підготовки магістрів)" призначений для використання у вищих навчальних заюіадах і розрахований на слухачів магістерських програм, наукових керівників і рецензентів магістерських дипломних робіт, а також широке коло викладачів, аспірантів і студентів.

ISBN 966-374-107-4 © С. Г. Дзюба, І. Є. Подопріхіна, 2006
Міжнародна економіка (Євроатлантична інтеграція в системі підготовки магістрів): навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 14/18.02-1096 від 16 травня 2005 р.)

Зміст учбового посібника "Міжнародна економіка (євроатлантична інтеграція в системі підготовки магістрів)"

Вступ

Частина I. Євроатлантична інтеграція в сучасному світі - об’єктивна реальність

Глава 1. Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин

1.1. Розвиток міжнародних економічних відносин

1.2. Глобалізація світової економіки

1.3. Перспективи трансформації й інтеграції української економіки

1.4. Конкурентоспроможність України в міжнародному економічному просторі

Контрольні запитання до глави 1

Глава 2. Вища економічна освіта як частина загального інтеграційного процесу

2.1. Формування євроатлантичного простору вищої освіти

2.1.1. Велика хартія університетів (Болонья,18 вересня 1988 р.)

2.1.2. Лісабонська конвенція (Лісабон, 11квітня 1997 р.)

2.1.3. Сорбоннська декларація (Париж, 25 травня 1998 р.)

2.1.4. Болонська декларація (Болонья, 19 червня 1999 р.)

2.1.5. Магістр як науковий (дослідний) ступінь освіти

2.2. Кредитно-модульна система як невід'ємний атрибут Болонської декларації

2.2.1. Європейська система залікових одиниць трудомісткості: методика розрахунку академічних кредитів

2.3. Підготовка магістрів з міжнародної економіки в контексті розвитку тенденції євроатлантичної інтеграції

2.3.1. Підготовка магістрів в контексті загальнонаціональних та світових процесів

2.3.2. Визначення кількості кредитів з дисципліни “Міжнародна економіка”

2.3.3. Розробка змістовного модулю дисципліни «Міжнародна економіка»

2.3.4. Формування залікового кредиту дисципліни „Міжнародна економіка”

Контрольні запитання до глави 2

Частина II. Магістерська дипломна робота - основний складовий елемент в системі підготовки магістрів

Глава 3. Магістерська дипломна робота як результат наукової діяльності слухачів магістерських програм

3.1. Магістерська дипломна робота, її значення й мета

3.2. Вибір теми магістерської дипломної роботи

3.3. Наукове керівництво

Глава 4. Організація та планування роботи

4.1. Послідовність і терміни виконання дипломної роботи

4.2. Огляд літератури і конкретизація теми

4.3. Затвердження теми роботи

4.4. Ідея дослідження, постановка проблеми, розробка робочої гіпотези

4.5. Розмежування між предметом і об’єктом дослідження

4.6. Мета і задачі дослідження

Глава 5. Обов’язкові структурні елементи дипломної роботи

5.1. Послідовність розташування структурних елементів магістерської дипломної роботи

5.2. Титульний аркуш

5.3. Реферат

5.4. Зміст

5.5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

5.6. Вступ

5.7. Розділи основної частини магістерської дипломної роботи

5.7.1. Теоретична частина

5.7.2. Аналітична частина

5.7.3. Практична частина

5.7.4. Висновки з розділу

5.8. Висновки (загальні)

5.9. Перелік використаних джерел

5.10. Додатки

Глава 6. Методологія виконання основної частини магістерської роботи

6.1. Комплексний методичний підхід до виконання основної частини

6.2. Застосування економіко-математичних методів аналізу

6.3. Процес підготовки рукопису дипломної роботи

Глава 7. Вимоги до оформлення дипломної роботи

7.1. Загальні вимоги

7.2. Нумерація

7.3. Ілюстрації

7.4. Таблиці

7.5. Формули і рівняння

7.6. Перерахування

7.7. Посилання, виноски й примітки

7.8. Перелік використаних джерел

7.9. Додатки

Глава 8. Попередня експертиза та підготовка до захисту магістерської дипломної роботи

8.1. Відгук наукового керівника про дипломну роботу

8.2. Рецензія на дипломну роботу фахівця відповідної кваліфікації

8.3. Критерії зниження оцінки дипломної роботи науковим керівником і рецензентами

8.4. Підготовка доповіді до захисту магістерської дипломної роботи

8.5. Попередня експертиза підготовленої до захисту дипломної роботи

Глава 9. Процедура захисту та оцінювання магістерської дипломної роботи

9.1. Порядок і процедура прилюдного захисту

9.2. Критерії оцінки магістерської дипломної роботи

9.3. Заохочення наукової діяльності авторів кращих дипломних робіт

Висновки

Перелік використаних джерел

Додатки

Додаток А. Класифікація країн за рівнем доходів

Додаток Б. Лідери високих технологій 2005 р.

Додаток В. Ранжування за індексом росту та конкурентоспроможності країн в 2005 р. в порівнянні з 2004р.

Додаток Г. Обсяги експорту-імпорту товарів по регіонах України за 2004 р.

Додаток Д. Інвестиції в основний капітал України

Додаток Е. Структура експорту-імпорту послуг за 2004 р.

Додаток Ж. Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2004 р.

Додаток З. Додаток до диплома про вищу освіту, який діє в Україні

Додаток И. Додаток до диплома, запропонований в рамках Болонського процесу

Додаток К. Зразковий перелік тем магістерських дипломних робіт

Додаток Л. Зразок заяви

Додаток М. Зразок бланку завдання

Додаток Н. Форма робочого плану-графіку магістерської дипломної роботи

Додаток П. Перелік рекомендованих джерел

П.1. Літературні джерела

П.2. Інтернет-джерела

Додаток Р. Форма титульного аркуша

Додаток С. Акт впровадження результатів дослідження

С.1. Зразок бланку акту впровадження результатів дипломної роботи

С.2. Приклад акту впровадження результатів дослідження

Додаток Т. Форма довідки про практичну значущість магістерської дипломної роботи

Додаток У. Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку використаних джерел

Додаток Ф. Зразок бланку відгуку

Додаток Х. Зразок форми рецензії

Додаток Ц. Приклад оформлення титульного аркушу з ілюстраційного матеріалу до тексту виступу на захисті дипломної роботи

 

Частково матеріал учбового посібника викладено на сайті в оригіналі Як написати та захистити дипломну роботу, та в авторському перекладі російською мовою Как написать и защитить дипломную работу

 

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки