Финансы студентам

фінанси

Фінанси — сукупність грошових відносин, пов’язаних з формуванням, мобілізацією і розміщенням фінансових ресурсів та з обміном, розподілом і перерозподілом вартості створеного на основі їх використання валового внутрішнього продукту, а за певних умов і національного багатства.

Фінанси - структура курсу

Предмет, мета вивчення та зміст дисципліни по модулях, методичні рекомендації.

Qiwi готово выпускать криптовалюту битрубль

Qiwi готово выпускать криптовалюту битрубль

30 сентября 2016 г. платежная система Qiwi подала заявку на регистрацию товарного знака «Битрубль». Qiwi готова начать выпуск криптовалюты. докладніше>>

Фактори зовнішнього середовища, які негативно впливають на виробничу діяльність

Фактори зовнішнього середовища, які негативно впливають на виробничу діяльність

Складовими зовнішнього середовища підприємства є три групи елементів, а саме: фінансово-економічні, соціально-правові, організаційні та матеріально-технічні елементи докладніше>>

Результати дослідження впливу зовнішнього середовища

Основні результати дослідження. Аналіз показав, що на виробничу діяльність підприємств впливає ціла низка факторів зовнішнього середовища докладніше>>

Вплив складових елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємств

У статті проаналізовано вплив мікро- і макросередовища на виробничу діяльність підприємств; визначено нормативно-законодавчу базу з приводу захисту виробничої діяльності докладніше>>

Організаційно-економічні важелі впливу держави на учасників підприємницької Діяльності в Україні

У період активного пошуку українським урядом нових економічних моделей і стратегій, що сприятимуть розвитку національної економіки, аналітичний розгляд сукупності докладніше>>

Економіко-правовий аспект державного регулювання підприємницької діяльності в Україні

Підприємництво є багатопрофільним видом економічної діяльності, яка охоплює практично всі сфери господарювання і всі види відносин докладніше>>

Зовнішнє середовище функціонування підприємств: висновки

Розглянувши загальну характеристику зовнішнього середовища функціонування підприємств, її структурні елементи можна зробити наступні висновки докладніше>>

Фактори макросередовища підприємства

Фактори макросередовища підприємства – це неконтрольовані підприємством фактори, які формуються під дією економічних, соціально-культурних, природно-географічних, докладніше>>

Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств

Надано загальну характеристику зовнішнього середовища функціонування підприємств, розглянуто її елементи. Охарактеризовано суб'єктів ринкових відносин докладніше>>

Финансовые учреждения обязаны раскрывать информацию о себе

Внесенные изменения в закон Украины обязывают финансовые учреждения раскрывать информацию о себе и предоставляемых финансовых услугах в интересах потребителей. докладніше>>

Инновационный процесс и источники финансирования инноваций в России

Инновационный процесс набирает обороты и весь мир становиться на путь инновационного развития. Финансирование инноваций в России. Государственное регулирование инновационных процессов, зарубежный опыт. 33284103.87374474.1368692592.b6c6a8d13310341824882bbc493617e7 докладніше>>

Международная валютная ликвидность - задача и решение

Решение задачи по международным финансам как рассчитать: международную валютную ликвидность страны и норму обслуживания внешнего долга докладніше>>

Эволюция мировой валютной системы

История эволюции мировой валютной системы. Использование золота как мировых денег. Режим валютного курса. Институциональная структура... докладніше>>

Бюджетний устрій зарубіжних країн, схема

Бюджетний устрій зарубіжних країн, схема

 

Схема бюджетного устрою в унітарних і федеративних державах

  докладніше>>

Класифікація податків у міжнародних економічних відносинах, схема

Класифікація податків у міжнародних економічних відносинах, схема

Схема класифікації податків у міжнародних економічних відносинах за, об’єктом оподаткування, механізмом обчислення, способом справляння, в залежності від органу, який стягує податок призначенням, за  суб’єктом уплати податку. докладніше>>

Форми міжнародного кредиту, схема

Форми міжнародного кредиту, схема

Класифікація форм міжнародного кредиту за джерелами, строками, валютою позики, видами, призначенням, методами надання, ступенем ризику та забезпеченням. докладніше>>

Финансовый менеджмент в условиях глобализации

Наиболее динамично технология финансового менеджмента развивается в частных фирмах, работающих в сфере торговли, а также в промышленных концернах и корпорациях. Система управления финансами включает… докладніше>>

Задача вычислить сумму по срочной сделке

Ожидается, что компания Альфа через 6 месяцев получит 100000 иен от японской фирмы Спот курс: 1 иена = 1,2. курс иены может снизиться. Вычислить сумму по срочной сделке, будет ли фирма иметь прибыль или убыток. докладніше>>

Задача: вычислить процент вынужденной ревальвации доллара

Заключен контракт  на сумму 10 тыс. иен, платеж в долл. США. Предположим, что произошла девальвация иены с 2,6 до 2,4 доллара. Необходимо вычислить процент вынужденной ревальвации доллара. докладніше>>

Задача и решение: определить позицию банка

Предположим, что при открытии банка 15.05.12 г. его валютный отдел имел закрытую позицию. К нему обращается клиент с просьбой обменять эквивалент фунтов стерлингов на 5 млн. долл. США для осуществления платежа докладніше>>

Задача: определить валютную позицию банка

Определить валютную позицию банка по долларам и ценам, используя приведенные в таблице данные. Как повлияет на прибыль банка снижение курса доллара и повышение курса цены докладніше>>

Задача: долгая открытая позиция

Банк, базовой валютой которого является американский доллар, имеет долгую открытую валютную позиция по фунтам стерлингов, которая создалась при предоставлении кредита в сумме 75000 фунтов стерлингов докладніше>>

Факторы роста международного рынка телекоммуникаций

Международный рынок телекоммуникационных услуг в настоящее время составляет основу международной экономической деятельности, обеспечивающую процессы эффективного обмена информацией докладніше>>

Международные финансы и международный рынок телекоммуникационных услуг

Международный рынок телекоммуникационных услуг – это сфера международной экономической деятельности, связанная с обеспечением процесса эффективного обмена информацией докладніше>>

Смешанная экономическая система

Смешанная экономическая система характерна для организации экономической жизни, при которой капитал и земля  находятся в частной собственности, но распределение важных ресурсов… докладніше>>

Командно-административная экономика

Командно-административная экономика или плановая экономическая система строится в обществе со строгой централизацией власти и постулирует стремление обеспечить полную занятость…  докладніше>>

Традиционная экономическая система

Традиционная экономическая система или другое название патриархальная экономическая система, потому что обычаи и традиции определяют правила использование ограниченных ресурсов. докладніше>>

Современная рыночная экономика

Современная рыночная экономика как финансово-экономическая система государства прошла свое полное развитие и становление в ХХ в.

В основе рыночной экономики защита интересов всех форм собственности с превалированием частной собственности. докладніше>>

Конкуренція соціальних мереж і інформаційне суспільство

Наше суспільство називається інформаційним, тому що міф про захист інформації, про право на конфіденційність остаточно розвіяний. А соціальні мережі ведуть запеклу конкурентну боротьбу за користувачів, інформації про яких є джерелом їх доходу і фінансового процвітання. докладніше>>

Финансовая система, структура финансовой системы государства

Финансовая система – это организация денежных отношений между  субъектами процесса воспроизводства по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта.  докладніше>>