Финансы студентам

фінанси підприємства

Фінанси підприємства - це сукупність економічних, грошових стосунків, що виникають в процесі виробництва, розподілу і використання сукупного громадського продукту, національного доходу, національного багатства і пов'язані з освітою розподілом і використанням валового доходу, грошових накопичень і фінансових ресурсів підприємств.

Фінанси підприємств - структура курсу

Предмет, мета вивчення та зміст дисципліни по модулях, методичні рекомендації.

Курсова робота з дисципліни “Фінанси підприємств”: методичний посібник

У методичному посібнику детально розглянуто вимоги щодо структури, змісту, плану виконання, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни “Фінанси підприємств”. Мета посібника – сформувати у студентів навики самостійної науково-дослідної роботи за вибраним напрямком у відповідності до навчального плану підготовки студентів спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. докладніше>>

Темы курсовых работ по дисциплине «Финансы предприятия».

Организация финансов предприятия. Финансовая деятельность предприятия. Организация управления финансами на госпредприятии. Организационные и отраслевые особенности финансов предприятий: финансы некоммерческих организаций. Производственный и финансовый цикл предприятия. докладніше>>

Курсовая работа по дисциплине «Финансы предприятия»

Курсовая работа является результатом изучения студентом дисциплин "Финансы" и "Финансы предприятий", а также практического применения полученных знаний в процессе прохождения финансово-экономической практики на предприятии. докладніше>>

Фінанси господарських суб'єктів

Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації. Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. Фінансові ресурси підприємства. Фінанси комерційних підприємств. Фінанси некомерційних підприємств. докладніше>>

Финансы предприятия, вопросы к модулю 2

Вопросы для подготовки к модульной контрольной работе № 2 по дисциплине «Финансы предприятия». 1. Сущность оборотных средств предприятия. 2. Функции оборотных средств. 3. Состав и структура оборотных средств. 4. Определение потребности в оборотных средствах… докладніше>>

Вопросы к модулю 1 по дисциплине «Финансы предприятия»

Вопросы для подготовки к контрольной работе по дисциплине «Финансы предприятия», модуль1. 1. Сущность финансов предприятий. 2. Виды финансовых отношений предприятий. 3. Роль финансов предприятий. 4. Функции финансов предприятий... докладніше>>

Оценка эффективности использования основных фондов предприятия

Методы финансового анализа эффективности основных средств предприятия. Показатели экстенсивного и интенсивного использования основных производственных фондов предприятия. докладніше>>

Анализ основных фондов предприятия

Показатели для оценки состояния, структуры и движения основных фондов предприятия. Коэффициент выбывания, коэффициент обновления, коэффициент изношенности основных производственных фондов. докладніше>>

Нормы амортизации основных фондов предприятия

Механизм и сумма амортизации основных фондов предприятия, нормы амортизации по группам основных фондов предприятия до и после 1 января 2004 г., налоговый учет. докладніше>>

Методы амортизации основных фондов

Нормы и методы начисления амортизации основных фондов, предусмотренные налоговым законодательством. Прямолинейный, кумулятивный, производственный и налоговый методы начисления амортизации. Метод уменьшения остаточной стоимости. докладніше>>

Амортизация основных фондов

Применение норм амортизации к балансовой стоимости основных фондов. Расходы в хозяйственной деятельности предприятия, которые подлежат и не подлежат амортизации. Амортизация нематериальных активов. докладніше>>

Основные фонды предприятия

Основные фонды и основные средства предприятия, их место в хозяйственной деятельности предприятия. Группы основных фондов для начисления амортизации в налоговом учете. докладніше>>

Кредитование предприятий

Источники и формы привлечения заемных средств в финансовой деятельности предприятия. Формы и условия привлечения банковского и коммерческого кредита, другие источники привлечения заемных финансовых средств. докладніше>>

Анализ оборотных средств предприятия

Анализ оборотных средств предприятия

Основные показатели состояния и эффективности использования оборотных средств предприятия: коэффициент реальной стоимости оборотных средств в имуществе предприятия, … докладніше>>

Нормирование оборотных средств предприятия

Нормирование оборотных средств предприятия

Расчет показателей для нормирования оборотных средств предприятия: норматив оборотных средств, время пребывания средств в транспортном запасе, средний остаток оплаченных материальных ценностей в пути, ... докладніше>>

Схемы классификации оборотных средств предприятия

Схемы классификации оборотных средств предприятия

Схемы общей классификации оборотных средств предприятия, а также классификации оборотных средств предприятия по ликвидности и риску, и по нормируемости докладніше>>

Оподаткування підприємств: податки та збори

Види податків і зборів. Загальнодержавні і місцеві податки і збори, прямі і непрямі податки, внески до державних цільових фондів. Збори за використання природних ресурсів і за забруднення природного довкілля. докладніше>>

Фінанси підприємств - структура курсу

Мета і предмет вивчення дисципліни "Фінанси підприємств", учбові і методичні матеріали для вивчення модулів по дисципліні "Фінанси підприємств", контрольні питання, тести, критерії оцінки знань докладніше>>

Темы рефератов по дисциплине "Финансы предприятий"

Темы рефератов по дисциплине "Финансы предприятий" для студентов специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности" докладніше>>

Реферат по дисциплине "Финансы предприятий"

Выбор темы реферата по дисциплине "Финансы предприятий". Рекомендации по структуре реферата, его содержанию, написанию и оформлению реферата. докладніше>>

Оценка модульной контрольной работы №1 по дисциплине «Финансы предприятий»

Структура письменной контрольной работы по результатам изучения модуля №1 по дисциплине «Финансы предприятий», критерии ее оценки, итоговая шкала оценки работы. докладніше>>

Оценка модульной контрольной работы №2 по дисциплине «Финансы предприятий»

Структура и критерии оценки модульной контрольной работы №2 по дисциплине «Финансы предприятий». Шкала итоговой оценки. докладніше>>