Финансы студентам

фінанси підприємства

Фінанси підприємства - це сукупність економічних, грошових стосунків, що виникають в процесі виробництва, розподілу і використання сукупного громадського продукту, національного доходу, національного багатства і пов'язані з освітою розподілом і використанням валового доходу, грошових накопичень і фінансових ресурсів підприємств.

Фінанси підприємств - структура курсу

Предмет, мета вивчення та зміст дисципліни по модулях, методичні рекомендації.

Організаційно-економічні важелі впливу держави на учасників підприємницької Діяльності в Україні

У період активного пошуку українським урядом нових економічних моделей і стратегій, що сприятимуть розвитку національної економіки, аналітичний розгляд сукупності докладніше>>

Формирования стратегии повышения качества труда персонала предприятия

Формирования стратегии повышения качества труда персонала предприятия

Основные компоненты механизма формирования стратегии повышения качества труда персонала предприятия. На схеме представлена модель формирования стратегии докладніше>>

Финансовая отчетность предприятия и необходимость ее интерпретации

Финансовая отчетность, вероятно, является наиболее объективным источником информации о предприятии и эффективности его деятельности. Этот источник информации доступен… докладніше>>

Фінансова безпека підприємства, внутрішні і зовнішні загрози безпеки

Фінансова безпека підприємства, внутрішні і зовнішні загрози безпеки

Фінансова безпека підприємства – це обов’язкова умова його дієздатності. Основні загрози фінансової безпеки підприємства можна розділити на зовнішні і внутрішні загрози. докладніше>>

Цели финансового контроля на предприятии

Цели финансового контроля на предприятии варьируются в зависимости от интересов субъекта, инициирующего финансовую проверку. Достижение цели финансового контроля на предприятии зависит от… докладніше>>

Задачи финансового контроля на предприятии

Задачи финансового контроля на предприятии необходимо формировать с учетом поставленных целей финансового контроля применительно к этапам процесса контроля. Основные задачи… докладніше>>

Финансовый контроль на предприятии

Финансовый контроль на предприятии позволяет в полной мере оценить эффективность финансового и стратегического управления предприятием. Финансовый контроль в условиях товарно-денежных отношений… докладніше>>

Оборотные средства предприятия

Оборотные средства предприятия - это совокупность денежных средств, которые авансируются для создания и постоянного использования фондов обращения и оборотных производственных фондов. докладніше>>

Анализ финансового состояния предприятия

Анализ финансового состояния предприятия - это процесс исследования финансовой ситуации на предприятии и основных результатов его финансовой деятельности с целью выявления резервов улучшения. докладніше>>

Формування і розподіл прибутку

Формування і розподіл прибутку

Схема факторного аналізу прибутку, функції прибули. Формування прибутку підприємства, що підлягає оподаткуванню. Формування чистого прибутку підприємства. Фактори, що впливають на зміну прибутку. докладніше>>

Грошові надходження підприємств

Грошові надходження підприємств

Фінансові ресурси підприємства і їх зміна. Класифікація цін. Склад валового доходу підприємства. Порядок визначення скорегоаного валового доходу. Напрями розподілу і використання валового доходу. докладніше>>

Основи фінансів підприємств

Основи фінансів підприємств

Види фінансових стосунків підприємств. Основні принципи організації фінансів підприємств. Елементи фінансового механізму підприємства. докладніше>>

Податки і податкова система

Загальнодержавні податки і обов'язкові платежі. Прямі і непрямі податки. Платежі, збори за спеціальне використання ресурсів. Рентна плата за нафту і газ. Внески до цільових фондів на обов'язкове соціальне страхування. Місцеві податки і збори. докладніше>>

Расчет планируемой прибыли от реализации продукции предприятия (задачи и решения)

Задачи и подробные варианты решения на практическое применение экономического (аналитического) метода расчета, метода прямого расчета и укрупненного метода расчета в определении планируемой прибыли от реализации продукции предприятия. докладніше>>

Расчет себестоимости и управление финансами предприятия (ситуация и решение)

Анализ ситуации развития финансов производственного предприятия с расчетом себестоимости изделий и прибыли предприятия до и после налогообложения, цены изделий. Принятие стратегических финансовых решений. докладніше>>

Фінанси підприємства: розрахувати ціну в точці беззбитковості і ціну реалізації (задача і рішення)

Фінанси підприємства: розрахувати ціну в точці беззбитковості і ціну реалізації (задача і рішення)

Задача з рішенням для підготовки до контрольної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" модуль 1
Мета - розрахувати ціну в точки беззбитковості і ціну реалізації продукції, яка б забезпечила задану рентабельність капітальних вкладень підприємства. докладніше>>

Вимоги до оформлення курсової роботи

Оформлення курсової роботи з фінансів підприємств у відповідності з вимогами до стандартів оформлення наукових робіт. Залежність підсумкової оцінки курсової роботи від її оформлення. Заголовки розділів і підрозділів. Друкарські помилки, описки і графічні неточності. докладніше>>

Обов’язкові структурні елементи курсової роботи

Курсова робота як теоретико-прикладне фінансове дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Послідовність розташування структурних елементів курсової роботи з фінансів підприємства. Типова структуру курсової роботи. Рекомендації щодо змісту окремих елементів курсової роботи. докладніше>>

Обов’язкові структурні елементи курсової роботи (продовження)

Розділи основної частини курсової роботи. Аналіз і узагальнення отриманих фінансових даних, розрахунки і висновки. Вибір і обґрунтування методів дослідження. Фінансова й фінансово-економічна характеристика об'єкта дослідження. Зміст і кількість підрозділів основного розділу курсової роботи. Фінансова звітність підприємства як вихідний пункт фінансового аналізу. Фінансова оцінка отриманих результатів. докладніше>>

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища

скачати бланк: податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища у форматі xls для подальшого заповнення податкового розрахунку докладніше>>

Податковий розрахунок комунального податку

Податковий розрахунок комунального податку

скачати бланк податкового розрахунку комунального податку, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2003 р. N 625, у форматі doc для подальшого заповнення податкового розрахунку докладніше>>

Декларація з податку на прибуток підприємства

Декларація з податку на прибуток підприємства

скачати бланк декларації з податку на прибуток підприємства та додаток К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства у форматі doc для подальшого заповнення декларації. докладніше>>

Перелік операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, ч. 3 (закінчення)

Закінчення переліку операцій, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) відповідно до закону України 168/97-вр, від 24.07.2010 "Про податок на додану вартість" із змінами і доповненнями за станом на листопад 2010 р. докладніше>>

Перелік операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, ч.2 (продовження)

Продовження переліку операцій, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) відповідно до закону України 168/97-вр, від 24.07.2010 "Про податок на додану вартість" із змінами і доповненнями за станом на листопад 2010 р. докладніше>>

Перелік операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, ч.1

Перелік операцій, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) відповідно до закону України 168/97-вр, від 24.07.2010 Про податок на додану вартість із змінами і доповненнями за станом на листопад 2010 року докладніше>>

Выводы. Список использованной литературы

Признание  хозяйственным судом невозможности должника возобновить платежеспособность и удовлетворить признанные судом требования кредиторов не иначе, как через применение ликвидационной процедуры. Банкротство и санация должны быть исключительными мерами и использоваться лишь тогда, когда другие мероприятия… докладніше>>

3. Международный опыт правового регулирования банкротства предприятий

Законодательство о банкротстве (несостоятельности) в странах с рыночной экономикой для развития экономики, основанной на конкуренции и непрерывных структурных изменениях. Основными задачами, решаемыми законами о банкротстве предприятий в странах с рыночной экономикой. докладніше>>

2. Процедура банкротства в Украине. Виды банкротства

Субъект банкротства в соответствии с Законом Украины «О банкротстве». К реорганизационным процедурам принадлежит внешнее управление имуществом, санация и реорганизация (реструктуризация) предприятия. Мотивы и цели сокрытия банкротства. Признаки сокрытия банкротства. Заявление о банкротстве могут подать кредиторы, органы государственной налоговой службы… докладніше>>

1. Сущность, причины и признаки банкротства предприятий в Украине

Понятие банкротства органически присуще современным рыночным отношениям. Оно характеризует неспособность предприятия (организации) удовлетворить требования кредиторов относительно оплаты товаров, работ, услуг, а также обеспечить обязательные платежи в бюджетные и внебюджетные фонды. докладніше>>

Процедура банкротства предприятий в Украине и в других странах (реферат)

Реферат по дисциплине «Финансы предприятий» Тема: «Процедура банкротства предприятий в Украине и в других странах». Сущность, причины и признаки банкротства предприятий. Процедура банкротства в Украине. Виды банкротства. Международный опыт правового регулирования банкротства предприятий. докладніше>>