Финансы студентам

Фінанси господарських суб'єктів

1. Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації.

2. Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм.

3. Фінансові ресурси підприємства.

4. Фінанси комерційних підприємств.

5. Фінанси некомерційних підприємств.

 

1. Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації

Підприємство – господарський суб'єкт, створений для організації підприємницької діяльності, економічною метою якого є забезпечення суспільних потреб і одержання прибутку для забезпечення власного фінансового зростання.

Фінанси підприємств - базова підсистема фінансової системи держави. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні й нематеріальні блага. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни. Специфіка фінансів підприємств та організацій полягає в тому, що через них мобілізуються кошти й створюються фонди фінансових ресурсів не для подальшого перерозподілу, як це має місце у сфері державних фінансів, а для обслуговування процесу виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг.

Фінанси підприємств - це економічні відносини, пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання у процесі відтворення.

Фінансовими є грошові відносини:

1) між засновниками підприємства при формуванні статутного капіталу;

2) між суб'єктами господарювання під час розрахунків з постачальниками і покупцями, надання комерційних кредитів, здійснення інвестиційної діяльності, організація спільних виробництв, розрахунків за штрафами, оренди і лізингу;

3) між підприємством і його підрозділами (філіями, відділеннями, цехами) з приводу фінансування витрат, розподілу і використання прибутку, оборотних коштів;

4) між підприємством і його працівниками - у процесі розподілу і використання доходів, випуску і розміщення акцій та облігацій підприємства, виплати процентів за облігаціями і дивідендів за акціями, утримання штрафів і компенсацій за спричинений матеріальний збиток, утримання податків і відрахувань до державних цільових фондів;

5) між підприємством та інституціями фінансового ринку: розміщення власних цінних паперів та інвестування тимчасово вільних коштів;

6) між підприємством і галузевими й корпоративними органами (всередині фінансово-промислових груп, холдингів, корпорацій, спілок, асоціацій, концернів, галузевих міністерств і відомств), куди входить підприємство.

7) між підприємством і фінансовою системою держави - під час сплати податків й інших платежів до бюджету, формування державних цільових фондів, надання підприємствам податкових пільг, застосування штрафних санкцій, фінансуванні з бюджету, надходженні коштів із цільових державних фондів;

8) між підприємством і банківською системою - у разі відкриття та ведення рахунків, зберігання коштів на депозитах, отримання і погашення кредитів, отримання і сплати відсотків, купівлі й продажу валюти, надання інших банківських послуг;

9) між підприємством і страховими компаніями - під час страхування майна, окремих категорій працівників, комерційних і підприємницьких ризиків;

10) між підприємством та інвестиційними інституціями - під час розміщення інвестицій, приватизації тощо.


2. Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм

У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна категорія проявляються і виражають свою сутність через такі функції:

1) формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності й розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення поточної виробничої та інвестиційної діяльності, для виконання своїх зобов’язань перед фінансово-банківською системою і для соціально-економічного розвитку підприємств;

2) контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

Організація та функціонування фінансів підприємств базується на відповідних принципах:

 • комерційний розрахунок,
 • господарська та фінансова незалежність,
 • фінансова відповідальність, матеріальна зацікавленість,
 • забезпечення достатніх фінансових резервів,
 • плановості.

 

3. Фінансові ресурси підприємства

Загальна сума фінансових ресурсів кожного підприємства складається з таких елементів:

 • статутний фонд;
 • резервний фонд;
 • амортизаційний фонд;
 • спеціальні фонди;
 • нерозподілений (тимчасово не використаний) прибуток;
 • кредиторська заборгованість усіх видів, включаючи заборгованість з бюджетних платежів, із відрахувань на соціальне страхування, з оплати праці;
 • короткострокові і довгострокові кредити комерційних банків;
 • кошти для фінансування капітальних вкладень та інші кошти, відображені в пасиві бухгалтерського балансу підприємства.

Залежно від джерел формування фінансові ресурси підприємства поділяються на:

 • створені за рахунок власних і прирівняних до власних грошових надходжень;
 • мобілізовані на фінансовому ринку;
 • ресурси, що надходять у порядку перерозподілу.

За правом власності фінансові ресурси поділяються на:

 • власні кошти підприємницької структури;
 • залучені кошти;
 • позикові фінансові ресурси.

Фінанси у вигляді бюджетних асигнувань можуть надаватися підприємствам (як правило, державним) у таких формах:

Бюджетні інвестиції являють собою виділення фінансових коштів  з державного  бюджету на розвиток виробництва, насамперед у вигляді капітальних вкладень.

Державні дотації - це виділення фінансових коштів з бюджету на покриття збитків підприємства, як правило, у тому разі, коли збитковість є наслідком певної політики держави, наприклад цінової.

Державні субсидії - це виділення фінансових коштів з бюджету суб'єктам підприємницької діяльності на вирішення певних завдань у рамках різного роду державних програм.

Надходження фінансів з державних цільових фондів за своїм змістом ідентичні бюджетним асигнуванням.

До позикових фінансових ресурсів відносять:

1) банківський кредит;

2) бюджетний кредит;

3) комерційний кредит - придбання товарів чи отримання послуг з відстроченням оплати.
 

4. Фінанси комерційних підприємств

Фінансові джерела утворення статутного фонду залежать від форми власності:

 • приватна - власний капітал підприємця;
 • акціонерна - акціонерний капітал;
 • державна - асигнування з бюджету та централізованих фондів;
 • колективна (спільна) - внески засновників.

 

5.Фінанси некомерційних підприємств

Незалежно від назви, яку дістає таке формування (рух, конгрес, фонд, спілка), всі вони поділяються на дві групи:

1) політичні партії;

2) громадські організації.

Політичні партії об'єднують громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, їх головна мета - участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого й регіонального самоврядування і представництва в їх складі.

Громадські організації створюються для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів громадян.

Фінансові доходи політичних партій та громадських організацій формуються здебільшого за рахунок вступних та членських внесків, надходжень від належних їм комерційних структур, від проведення платних заходів, добровільних та спонсорських пожертвувань фізичних та юридичних осіб.

Професійні спілки - найчисельніші самодіяльні громадські організації, метою діяльності яких є вираження, представлення і забезпечення захисту економічних, соціальних, трудових, духовних прав та інтересів своїх членів. Діяльність профспілкових організацій забезпечується за рахунок наступних фінансових надходжень:

- вступних і членських внесків її членів;

- доходів від господарської, комерційної та іншої діяльності належних їм підприємств і організацій;

- благодійних фінансових внесків;

- фінансових коштів, що надходять їм від власників або уповноважених ними органів за колективними договорами.

Профспілкові організації мають право зберігати вільні фінансові кошти у банках, мати власність у вигляді будинків, готелів, обладнання та іншого майна.

Фінансові кошти, що надходять первинним профспілковим організаціям, витрачаються згідно з кошторисом на:

- культурно-виховну роботу;

- фізичну культуру і спорт;

- матеріальну допомогу членам профспілок;

- адміністративно-господарські та організаційні фінансові витрати;

- преміювання профактиву.

Однією з форм реалізації і фінансового розвитку благодійної діяльності в сучасних умовах є створення доброчинних фондів. Кожен фонд є юридичною особою. Держава не втручається у фінансові справи доброчинних фондів, але може сприяти їхній діяльності.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
 • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
 • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки