Финансы студентам

Фактори зовнішнього середовища, які негативно впливають на виробничу діяльність

Згідно з результатами дослідження такі фактори зовнішнього середовища, як стихійні лиха, забруднене повітря, води та земля, низька родючість ґрунтів, урбанізація, міграція сільського населення, дефіцит ресурсів, застарілі засоби виробництва, відсутність високотехнологічного обладнання, відсутність високотехнологічного обладнання, низька купівельна спроможність населення, низький науково-технічний потенціал, корупція, чинять виключно негативний вплив на виробничу діяльність суб’єктів господарювання (рис. 1).

Фактори зовнішнього середовища, які негативно впливають на виробничу діяльність промислових та сільськогосподарських підприємств

Рисунок 1 - Фактори зовнішнього середовища, які негативно впливають на виробничу діяльність промислових та сільськогосподарських підприємств

Це далеко не вичерпний перелік факторів, які негативно впливають на економічну діяльність промислових і сільськогосподарських підприємств.

Аналіз показав, що складовими зовнішнього середовища підприємства є три групи елементів, а саме: фінансово-економічні, соціально-правові, організаційні та матеріально-технічні елементи, які зображено на рис. 2.

Ступінь впливу вищеперерахованих елементів зовнішнього середовища залежить від багатьох факторів, у тому числі від виду економічної діяльності та форми власності підприємства. Так, наприклад д, у 2010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р. обсяг реалізованої продукції в сільськогосподарському секторі зменшився на 5 %, що становило 3460 млн грн [16, с. 148], а у промисловому секторі він навпаки виріс на 24,4 %, що дорівнює 260581,7 млн грн [16, с. 106].

Елементи зовнішнього середовища, які впливають на виробничу діяльність підприємства

Рисунок 2 – Елементи зовнішнього середовища, які впливають на виробничу діяльність підприємства

Доказом того, що форма власності здійснює вплив на результати підприємницької діяльності, є показники, які характеризують сільськогосподарське виробництво в Луганській області за 2007 р. До них належать наступні: інтенсивність виробництва, рівень виробничих витрат на одну корову, окупність поточних витрат валовою продукцією за поточними витратами, рівень рентабельності. Так, найбільший рівень інтенсивності виробництва спостерігався підприємствами ЗАТ, ПП, СВК; рівень виробничих витрат на одну корову найвищий - у ПП, найменший – у дочірніх підприємств; окупність поточних витрат валовою продукцією за поточними витратами найвища - у ДП і найменша - у фермерських господарств; прибуток на голову ВРХ найвищий - у ДП і найменший - у фермерських господарств [9, с. 20-22]. Таким чином, показники виробничої діяльності будь-якого сільськогосподарського підприємства залежать від того, яку форму власності (приватну, колективну, державну, комунальну) воно має.

Висновки. Проведений аналіз впливу структурних елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємств дозволив дійти висновку про їх неоднозначний вплив, оскільки вони можуть забезпечувати підприємство сировиною та матеріалами, які є основою виробничої діяльності, підвищувати ефективність виробничого процесу за рахунок розробки нової техніки та технологій, розширювати можливості підприємства у залученні додаткових ресурсів, сприяти удосконаленню продукції підприємства, а можуть й, навпаки, – обмежувати його виробничі можливості, наприклад, під час економічної кризи, в разі природних катаклізмів, або внаслідок інших несприятливих умов, пов’язаних із функціонуванням у ринковому оточенні.

Результати дослідження свідчать, що найбільш уразливими до таких факторів макросередовища, як природно-географічний, екологічний та економічний (особливо в плані надання кредитів), є сільськогосподарські підприємства. Промислові підприємства найбільш потерпають від науково-технологічного, міжнародного та демографічного факторів. Корупція є фактором, з яким постійно стикаються всі підприємства.

Підбиваючи підсумки викладеного в статті дослідження, виокремимо ряд заходів, які, за прикладом зарубіжного досвіду, доцільно здійснити в Україні, а саме:

 • внести поправки до Закону України «Про митний тариф України», встановивши вищі ставки митного тарифу на імпорт товарів, які є у надлишку в Україні (за прикладом США);
 • дотримуватися стандартів Європейського союзу при розробці української нормативно-правої бази, зокрема щодо попередження негативних наслідків взаємодії суб’єкта господарювання з посередником;
 • встановити обмеження відсоткових ставок за кредит для новостворених суб’єктів господарювання;
 • розробити закон «Про постачальників ресурсів та послуг», який би регламентував права та обов’язки суб’єктів постачання матеріальних ресурсів та надання відповідних послуг;
 • здійснювати комбіноване страхування сільськогосподарських культур (за прикладом США);
 • субсидувати страхування врожаю і сільськогосподарських тварин (за прикладом Канади);
 • встановити обмеження на суми страхових тарифів для регіонів із підвищеним страховим ризиком;
 • розробити високі екологічні стандарти (за прикладом США, Японії, Німеччини, які мають найвищі показники росту виробництва в екологічно небезпечних галузях);
 • впровадити більш жорсткі професійні і фінансові вимоги до кваліфікації мігрантів та імміграційних квот (за прикладом Великої Британії);
 • розробити закон, який би підтримував виробничі підприємства у регіонах із високим економічним потенціалом (за прикладом Італії), тимчасово звільнив новостворені виробничі підприємства від сплати податків та дозволив не сплачувати податки у разі фінансових труднощів;
 • встановити з метою стимуляції інноваційної діяльності підприємств спеціальний режим оподаткування, який базується на двох принципах податкових знижок – об’ємному та прирістному;
 • підвищити суми штрафів за порушення норм природоохоронного законодавства (за прикладом США);
 • розробити закон «Про заборону прихованої реклами» для захисту виробничих підприємств від недобросовісної конкуренції (за прикладом Республіки Литви);
 • почати вирішення всіх існуючих проблем із боротьби з корупцією і бюрократією у вищих ешелонах влади.

Механізм впливу складових елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємств потребує подальшого наукового осмислення й обґрунтування. Дослідження слід спрямувати на здійснення пошуку науково-практичних напрямів обмеження негативного впливу факторів зовнішнього середовища на економіку підприємств і створення низки способів державної підтримки виробничої діяльності, враховуючи позитивний світовий досвід.

Література

 1. Ареф'єва О. В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки / О. В. Ареф'єва, Т. Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1(91). - C. 98-103.
 2. Арнаут Н. П. Підсумки діяльності Антимонопольного комітету України у 2010 році / Н. П. Арнаут // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2011. – № 1. – С. 3-8.
 3. Босенко А. В. Аналіз досвіду державного регулювання агропромислового комплексу у розвинених країнах / А. В. Босенко // Економічний простір. – 2011. – № 53. – С. 46-58.
 4. Гребеньов М. Управління якістю як важливий елемент управління конкурентоспроможність на фарморинку / М. Гребеньов, І. Вінникова // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 2. – С. 60-63.
 5. Грицюта Н. М. Прихована реклама як маніпулятивна технологія ХХ ст. : етнічний аспект / Н. М. Грицюта // Соціальні комунікації. - 2010. - № 3. - С. 81-87.
 6. Дзюба С. Г. Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств / С .Г. Дзюба, І. Ю. Гайдай // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1(127). - C. 144-156.
 7. Дятлова В. В. Забезпечення економічної безпеки і конкурентоспроможності економіки механізмами технічного регулювання / В. В. Дятлова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3(117). - С. 56-62.
 8. Живко М. О. Основні чинники інформаційної безпеки / М. О. Живко, Х. З. Босак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8(98). - C. 67-74.
 9. Ільїн В. Ю. Економічні аспекти функціонування аграрних структур різних організаційно-правових форм / В. Ю. Ільїн // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1. – C. 21-25.
 10. Інформація про втрати бюджету внаслідок податкових пільг за 9 місяців 2011 року (станом на 24.01.2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sta-sumy.gov.ua/dodatkova-informatsiya/eksklyuziv-vid-departamenti/departament-prognozuvannya-/povidomlennya-z-pitan-prog/54333.html.
 11. Козлова Л. Зарубіжний досвід державного захисту вітчизняних товаровиробників на прикладі країн ЄС та США / Л. Козлова // Ефективність державного управління. - 2008. - № 16/17. - С. 69-75.
 12. Лукач І. В. Правовий статус органів спеціальної компетенції у сфері захисту конкурентних відносин / І. В. Лукач // Приватне право та підприємництво. – 2010. – № 9. – С. 129-132.
 13. Лук'яшко П. О. Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб’єктами господарювання на фінансовому ринку України / П. О. Лук'яшко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6(84). – С. 218-233.
 14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 15. Статистичний щорічник України за 2009 рік / Державний комітет статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. – 566 с.
 16. Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державна служба статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Август Трейд, 2011. – 560 с.
 17. Статистичний щорічник України за 2011 рік / Державна служба статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Август Трейд, 2012. – 559 с.
 18. Товарна структура зовнішньої торгівлі України за січень-серпень 2012 року / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0812_u.htm.
 19. Трубей О. М. Залучення посередників до закупівельно-збутової діяльності на ринку споживчих товарів / О. М. Трубей // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1(91). - C. 143-151.
 20. Туманова О. А. Особливості страхування сільськогосподарських ризиків в зарубіжних країнах / О. А. Туманова // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. - 2010. - № 2. - С. 29-30.
 21. Чепурко В. На холодные батареи жалуйтесь в милицию / В. Чепурко  Комсомольская правда в Украине. – 2011. – № 27649 (3976-25371). - 9-15 груд. – С. 4.
 22. Шостак С. В. Зарубіжний досвід державного регулювання природокористування й охорони навколишнього середовища / С. В. Шостак // Державне управління. - 2011. - № 2. - С. 82-86.

Джерело

Дзюба С.Г., Ткач Ю. Вплив складових елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємств // Вісник Донецького університету економіки та права: Збірник наукових праць. – 2012. – № 2. – С. 62-70.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
 • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
 • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки