Финансы студентам

дипломна робота

Науково-методичні матеріали корисні для виконання і написання дипломної роботи. Вимоги до оформлення дипломних робіт. Підготовка до захисту і процедура презентації, захисту дипломної роботи.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

У випадку, коли в дипломній роботі вжито специфічну термінологію, маловідомі скорочення, нові символи, позначення або вони використовуються більше трьох разів, подається сторінка «Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів», яка розташовується перед вступом. докладніше>>

Зміст дипломної роботи

Зміст дипломної роботи повинен відбивати конкретний поетапний план реалізації  дипломної роботи, її структуру. Зміст розташовується на початку дипломної роботи. докладніше>>

Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з дипломною роботою. Він має бути стислим, інформативним і містити інформацію, що дозволяє розкрити сутність дослідження. Реферат  дипломної роботи повинен містити: докладніше>>

Титульний лист дипломної роботи

Титульний лист є першою сторінкою дипломної роботи.

Титульний лист дипломної роботи (дод. Р) має обов’язково містити наступну інформацію: докладніше>>

Структура дипломної роботи

Дипломна робота як оригінальне теоретико-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Приступаючи до виконання дипломної роботи, студент має чітко уявляти її структуру й основний зміст. Усі її частини повинні бути логічно пов’язані і переконливо аргументовані. Рекомендується наступна послідовність розташування структурних елементів магістерської дипломної роботи: докладніше>>

Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку використаних джерел

Приклади оформлення монографій, збірок наукових праць, відомостей з Інтернету, дисертацій, авторефератів дисертації, стандартів, депонований науковий праць, тез доповідей, посібників, газет та журналів в переліку використаних джерел. докладніше>>

Рецензія на дипломну роботу: зразок бланку

Актуальність теми дипломної роботи, наукова новизна, якість проведеного аналізу проблеми. Практична значущість висновків і рекомендацій. Загальний висновок та оцінка дипломної роботи, наявність недоліків докладніше>>

Відгук наукового керівника: зразок бланку

Відгук про дипломну роботу. Загальна оцінка дипломної роботи та висновки щодо її рекомендації до захисту в ДЕК. Науковий керівник докладніше>>

Мета і задачі наукового дослідження

Пошук матеріалів для написання обраної теми науково-дослідної роботи (якою б спеціальною і вузькою вона попервах не уявлялася) триватиме дуже довго, якщо дослідник не має перед собою чітко поставленої мети - запланованого результату дослідження. Виконуючи наукову роботу слід пам'ятати, що "метою будь-якої наукової праці ... докладніше>>

Предмет і об’єкт наукового дослідження

Розв'язувана наукова проблема і характер ідеї (вихідної гіпотези) дослідження впливають на вибір й обґрунтування предмета дослідження – відносно самостійну частин докладніше>>

Ідея, проблема та робоча гіпотеза дипломної роботи

В основі творчого процесу, яким є підготовка магістерської дипломної роботи, докладніше>>

Затвердження теми дипломної роботи

Тема дипломної роботи закріплюється за слухачем магістратури на підставі його письмової заяви на ім'я завідувача кафедри за встановленою формою. Наказом ректора вищого навчального... докладніше>>

Літературні джерела для виконання дипломної роботи

Початковим етапом роботи над магістерською дипломною роботою є знайомство з освітленням обраної теми в наукових літературних джерелах. Під час обрання теми роботи та її можливої конкретизації... докладніше>>

Організація та планування виконання дипломної роботи

Виконання магістерської дипломної роботи. Вибір теми, її конкретизація та узгодження з науковим керівником. Складання робочого плану викладення. Написання доповіді й підготовка ілюстративного матеріалу.  докладніше>>

Наукове керівництво дипломною роботою

Наукове керівництво підготовкою дипломної роботи. Обов'язки наукового керівника від кафедри. Керівники переддипломної практики від підприємства. Бланк завдання для виконання дипломної роботи, календарний план термінів... докладніше>>

Вибір теми дипломної роботи

Особливо актуальними слід вважати теми, спрямовані на вивчення світового досвіду в застосуванні сучасних засобів ведення та розвитку міжнародного бізнесу, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів української… докладніше>>

Дипломна робота: значення й мета

Дипломна робота магістра як кваліфікаційний документ, на підставі якого державна комісія визначає рівень науково-теоретичної та практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом, приймає рішення про… докладніше>>

Як написати та захистити дипломну роботу

Методологічні підходи до проведення науково-дослідної роботи слухачів магістратури, рекомендації методичного характеру щодо виконання, попередньої експертизи й підготовки до захисту магістерської дипломної роботи. докладніше>>