Финансы студентам

Розділи основної частини дипломної роботи

Теоретична частина дипломної роботи

Теоретична частина дипломної роботи (30-35 с.) виконується на основі вивчення теоретичних положень класиків економічної науки, праць вітчизняних і зарубіжних економістів, законодавчих актів, урядових рішень і постанов, методичних розробок з досліджуваної проблеми (у дод. П наведено перелік рекомендованої літератури). Тут подається характеристика теоретичних і методологічних питань досліджуваної проблеми, аналізуються точки зору вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, проводиться їхня критична оцінка й обґрунтування позиції автора магістерської дипломної роботи. Слід пам’ятати, що висновки теоретичного аналізу без фактичного підтвердження та обґрунтування фактами уявляють собою свого роду гіпотезу. А до зібраних фактів, придатних для узагальнення, пред’являється ряд вимог: повнота, зрівняння, точність, достовірність.

Теоретичним є тільки перший розділ дипломної роботиї, який складається з окремих підрозділів. Так, у першому підрозділі визначається сутність економічної чи соціально-економічної категорії, її місце в системі економічних або соціально-економічних категорій виробництва і взаємозв'язок з ним. В другому - теоретичне і прикладне значення цієї соціально-економічної категорії, характеризується досягнутий рівень теоретичної розробки і практичного рішення досліджуваної проблеми з зазначенням позитивних моментів і недоліків (з посиланнями на літературні джерела). У третьому підрозділі доцільно розглянути позитивний досвід країн ближнього і дальнього зарубіжжя, позначити перспективи подальшого розвитку розглянутої проблеми.

Незважаючи на те, що перший розділ є теоретичним, в ньому необхідно використовувати ілюстрований матеріал у вигляді таблиць, схем, графіків, діаграм (дані національного та світового економічного розвитку).

Перший розділ має бути написаний у проблемному плані. Це означає, що слухач магістратури повинен осмислити певне соціально-економічне явище, проаналізувати його висвітлення в літературі й виразити своє ставлення до позитивних і негативних сторін питання.


Аналітична частина дипломної роботи

Аналітичним є другий розділ магістерської дипломної роботи (до 35 с.), він повинен містити:

а) економічну й соціальну характеристику об'єкта дослідження, на матеріалах якого воно виконується;

б) вибір і обґрунтування методів дослідження, що включають організаційно-технічний, економічний, соціальний і законодавчо-правовий аспекти;

в) аналіз і узагальнення отриманих даних, розрахунки і висновки.

Зміст і кількість підрозділів цього розділу визначаються задачами дослідження. Аналізовані питання повинні не тільки висвітлювати рівень і динаміку показників, що досліджуються, але й встановлювати причинний зв’язок між ними. Результати аналізу повинні бути підставою для розробки рекомендацій, що дозволяють усунути виявлені в ході дослідження недоліки в економіці досліджуваного об'єкта й одержати за рахунок їхнього усунення соціально-економічний ефект (у вартісному відображенні).

Вихідним пунктом економічного аналізу є факти. Будь-яке наукове дослідження повинно спиратися на точні, строго перевірені правильно узагальнені факти дійсності. Розділ повинен бути максимально насичений фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображає відповідні результати в межах рівня господарської діяльності протягом останніх років.

Другий розділ дипломної роботи завершується оцінкою отриманих результатів.


Практична частина дипломної роботи

Практична частина дипломної роботи (до 35 с.) включає розробку практичних рекомендацій (наприклад, схем, програм, планів, стратегічних рішень) з досліджуваної проблеми. В практичній частині, що є третім розділом дипломної роботи, слухач магістратури має дати відповіді на проблемні питання обраної теми.

Цей розділ дипломної роботи повинен містити обґрунтовані пропозиції спрямовані на досягнення поставленої мети. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на результатах аналізу, проведеного в другому розділі дипломної роботи. Невід'ємною частиною обґрунтування запропонованих дипломником заходів має бути розрахунок економічної ефективності.


Висновки з розділу дипломної роботи

Кожен розділ роботи має закінчуватися висновками, які мають узагальнити результати вивчення та аналізу досліджує мого матеріалу. У висновках не слід переказувати те, про що йшла мова у попередніх частинах розділу. Тут може бути надане стислий опис явища, що досліджується (предмет розгляду), його позитивні і негативні сторони, напрямки, підходи, механізми з удосконалювання та модернізації, обґрунтування яких міститься у цьому розділі, тобто стисло викласти наукові й практичні результати тієї частини дослідження, що була розглянута у розділі.

За обсягом висновки з розділу дипломної роботи можуть бути від декількох пропозицій до трьох - п’яти сторінок.

Висновки з кожного розділу дипломної роботи можуть бути складовими частинами для підготовки загальних висновків з усього проведеного дослідження.

В кінці кожного розділу формулюють висновки із, що дає змогу вивільнити загальні висновки  дипломної роботи від другорядних подробиць.

Таким чином, перший розділ - теоретичний, другий і третій – аналітично-практичні, де на основі аналізу робляться узагальнюючі висновки і розробляються пропозиції з оптимізації об’єкту дослідження. Між структурними частинами дипломної роботи повинен просліджуватися чіткий логічний зв'язок, тобто проблеми, сформульовані у вступі, повинні кореспондуватися зі змістом розділу «ВИСНОВКИ», розділи дипломної роботи мають бути пов’язані між собою і починатися з короткого опису питань, що розкриваються в даному розділі в їхньому взаємозв'язку з попередніми і наступними розділами.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки