Финансы студентам

бібліотека

У бібліотеці представлені навчальні і методичні посібники, закони і інші документи, що становлять нормативно-правову базу функціонування фінансової системи держави і підприємства, нормативні форми фінансової звітності.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

У випадку, коли в дипломній роботі вжито специфічну термінологію, маловідомі скорочення, нові символи, позначення або вони використовуються більше трьох разів, подається сторінка «Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів», яка розташовується перед вступом. докладніше>>

Зміст дипломної роботи

Зміст дипломної роботи повинен відбивати конкретний поетапний план реалізації  дипломної роботи, її структуру. Зміст розташовується на початку дипломної роботи. докладніше>>

Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з дипломною роботою. Він має бути стислим, інформативним і містити інформацію, що дозволяє розкрити сутність дослідження. Реферат  дипломної роботи повинен містити: докладніше>>

Титульний лист дипломної роботи

Титульний лист є першою сторінкою дипломної роботи.

Титульний лист дипломної роботи (дод. Р) має обов’язково містити наступну інформацію: докладніше>>

Структура дипломної роботи

Дипломна робота як оригінальне теоретико-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Приступаючи до виконання дипломної роботи, студент має чітко уявляти її структуру й основний зміст. Усі її частини повинні бути логічно пов’язані і переконливо аргументовані. Рекомендується наступна послідовність розташування структурних елементів магістерської дипломної роботи: докладніше>>

Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку використаних джерел

Приклади оформлення монографій, збірок наукових праць, відомостей з Інтернету, дисертацій, авторефератів дисертації, стандартів, депонований науковий праць, тез доповідей, посібників, газет та журналів в переліку використаних джерел. докладніше>>

Рецензія на дипломну роботу: зразок бланку

Актуальність теми дипломної роботи, наукова новизна, якість проведеного аналізу проблеми. Практична значущість висновків і рекомендацій. Загальний висновок та оцінка дипломної роботи, наявність недоліків докладніше>>

Відгук наукового керівника: зразок бланку

Відгук про дипломну роботу. Загальна оцінка дипломної роботи та висновки щодо її рекомендації до захисту в ДЕК. Науковий керівник докладніше>>

Мета і задачі наукового дослідження

Пошук матеріалів для написання обраної теми науково-дослідної роботи (якою б спеціальною і вузькою вона попервах не уявлялася) триватиме дуже довго, якщо дослідник не має перед собою чітко поставленої мети - запланованого результату дослідження. Виконуючи наукову роботу слід пам'ятати, що "метою будь-якої наукової праці ... докладніше>>

Предмет і об’єкт наукового дослідження

Розв'язувана наукова проблема і характер ідеї (вихідної гіпотези) дослідження впливають на вибір й обґрунтування предмета дослідження – відносно самостійну частин докладніше>>

Ідея, проблема та робоча гіпотеза дипломної роботи

В основі творчого процесу, яким є підготовка магістерської дипломної роботи, докладніше>>

Затвердження теми дипломної роботи

Тема дипломної роботи закріплюється за слухачем магістратури на підставі його письмової заяви на ім'я завідувача кафедри за встановленою формою. Наказом ректора вищого навчального... докладніше>>

Літературні джерела для виконання дипломної роботи

Початковим етапом роботи над магістерською дипломною роботою є знайомство з освітленням обраної теми в наукових літературних джерелах. Під час обрання теми роботи та її можливої конкретизації... докладніше>>

Організація та планування виконання дипломної роботи

Виконання магістерської дипломної роботи. Вибір теми, її конкретизація та узгодження з науковим керівником. Складання робочого плану викладення. Написання доповіді й підготовка ілюстративного матеріалу.  докладніше>>

Наукове керівництво дипломною роботою

Наукове керівництво підготовкою дипломної роботи. Обов'язки наукового керівника від кафедри. Керівники переддипломної практики від підприємства. Бланк завдання для виконання дипломної роботи, календарний план термінів... докладніше>>

Вибір теми дипломної роботи

Особливо актуальними слід вважати теми, спрямовані на вивчення світового досвіду в застосуванні сучасних засобів ведення та розвитку міжнародного бізнесу, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів української… докладніше>>

Дипломна робота: значення й мета

Дипломна робота магістра як кваліфікаційний документ, на підставі якого державна комісія визначає рівень науково-теоретичної та практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом, приймає рішення про… докладніше>>

Як написати та захистити дипломну роботу

Методологічні підходи до проведення науково-дослідної роботи слухачів магістратури, рекомендації методичного характеру щодо виконання, попередньої експертизи й підготовки до захисту магістерської дипломної роботи. докладніше>>

Вимоги до оформлення курсової роботи

Оформлення курсової роботи з фінансів підприємств у відповідності з вимогами до стандартів оформлення наукових робіт. Залежність підсумкової оцінки курсової роботи від її оформлення. Заголовки розділів і підрозділів. Друкарські помилки, описки і графічні неточності. докладніше>>

Обов’язкові структурні елементи курсової роботи

Курсова робота як теоретико-прикладне фінансове дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Послідовність розташування структурних елементів курсової роботи з фінансів підприємства. Типова структуру курсової роботи. Рекомендації щодо змісту окремих елементів курсової роботи. докладніше>>

Обов’язкові структурні елементи курсової роботи (продовження)

Розділи основної частини курсової роботи. Аналіз і узагальнення отриманих фінансових даних, розрахунки і висновки. Вибір і обґрунтування методів дослідження. Фінансова й фінансово-економічна характеристика об'єкта дослідження. Зміст і кількість підрозділів основного розділу курсової роботи. Фінансова звітність підприємства як вихідний пункт фінансового аналізу. Фінансова оцінка отриманих результатів. докладніше>>

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища

скачати бланк: податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища у форматі xls для подальшого заповнення податкового розрахунку докладніше>>

Податковий розрахунок комунального податку

Податковий розрахунок комунального податку

скачати бланк податкового розрахунку комунального податку, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2003 р. N 625, у форматі doc для подальшого заповнення податкового розрахунку докладніше>>

Декларація з податку на прибуток підприємства

Декларація з податку на прибуток підприємства

скачати бланк декларації з податку на прибуток підприємства та додаток К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства у форматі doc для подальшого заповнення декларації. докладніше>>

Перелік операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, ч. 3 (закінчення)

Закінчення переліку операцій, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) відповідно до закону України 168/97-вр, від 24.07.2010 "Про податок на додану вартість" із змінами і доповненнями за станом на листопад 2010 р. докладніше>>

Перелік операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, ч.2 (продовження)

Продовження переліку операцій, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) відповідно до закону України 168/97-вр, від 24.07.2010 "Про податок на додану вартість" із змінами і доповненнями за станом на листопад 2010 р. докладніше>>

Перелік операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, ч.1

Перелік операцій, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) відповідно до закону України 168/97-вр, від 24.07.2010 Про податок на додану вартість із змінами і доповненнями за станом на листопад 2010 року докладніше>>

Процедура банкротства предприятий в Украине и в других странах (реферат)

Реферат по дисциплине «Финансы предприятий» Тема: «Процедура банкротства предприятий в Украине и в других странах». Сущность, причины и признаки банкротства предприятий. Процедура банкротства в Украине. Виды банкротства. Международный опыт правового регулирования банкротства предприятий. докладніше>>

Курсова робота з дисципліни “Фінанси підприємств”: методичний посібник

У методичному посібнику детально розглянуто вимоги щодо структури, змісту, плану виконання, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни “Фінанси підприємств”. Мета посібника – сформувати у студентів навики самостійної науково-дослідної роботи за вибраним напрямком у відповідності до навчального плану підготовки студентів спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. докладніше>>

Література по "Фінансах" і "Фінансах підприємств"

Останні видання по "Фінансах" і "Фінансах підприємств" : підручники, навчальні і практичні посібники, наукова література українською мовою. докладніше>>