Финансы студентам

бібліотека

У бібліотеці представлені навчальні і методичні посібники, закони і інші документи, що становлять нормативно-правову базу функціонування фінансової системи держави і підприємства, нормативні форми фінансової звітності.

Доповідь до дипломної роботи (виступ на захисті диплому) зразок

Представлена готова доповідь до дипломної роботи - зразок, якого слід дотримуватися при підготовці свого виступу перед державною екзаменаційною комісією. докладніше>>

Міжнародна економіка (Євроатлантична інтеграція в системі підготовки магістрів)

Міжнародна економіка (Євроатлантична інтеграція в системі підготовки магістрів)

Учбовий посібник "Міжнародна економіка (євроатлантична інтеграція в системі підготовки магістрів" містить систематизовані результати теоретичних та фактичних досліджень тенденцій розвитку міжнародної економіки та євроатлантичної інтеграції системи підготовки магістрів, загальні методологічні підходи до проведення науково-дослідної роботи слухачів магістратури, а також рекомендації методичного характеру щодо виконання, попередньої експертизи й підготовки до захисту магістерської роботи. докладніше>>

Попередня експертиза дипломної роботи

Метою попереднього розгляду є експертиза відповідності рівня дипломної роботи встановленим вимогам, апробація доповіді слухача магістратури, його підготовки до відповідей на можливі запитання членів державної екзаменаційної комісії. докладніше>>

Заохочення наукової діяльності авторів кращих дипломних робіт

Дипломні роботи, виконані на високому науковому рівні, що перевищують звичайні вимоги до робіт, оцінюваних на "відмінно", відзначаються особливо, а їхні автори, які мають опубліковані наукові праці, реалізовані актуальні наукові розробки та наявні можливості для подальшого проведення наукових досліджень, - заохочуют докладніше>>

Критерії оцінкиї дипломної роботи

Рішення державної екзаменаційної комісії про остаточну оцінку захисту дипломної роботи приймається відкритим голосуванням (звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні) на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії та ґрунтується на рецензіях, відгуку наукового керівника й довідці або акті про впровадження на підприємстві результатів дослідження, доповіді й відповідях студента в процесі захисту. докладніше>>

Презентація дипломної роботи (захист)

Наукову доповідь важливо не лише підготувати, але й представити належним чином. Основні правила публічного виступу. Основні правила, яких слід дотримуватись під час відповіді на запитання. Виступ наукового керівника і виступ рецензента. Прикінцеве слово дипломника. докладніше>>

Захист дипломної роботи

Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, яка створюється як єдина для всіх форм навчання (денної (стаціонарної), заочної (дистанційної) та екстернату), організовується щорічно і діє протягом календарного року. докладніше>>

Наочні матеріали до захисту дипломної роботи

Під час доповіді посилання на усі підготовлені аркуші (слайди, схеми, креслення, діаграми) є обов’язковими. Вони наочно переконують слухачів у логічності проведення дослідження й закономірності одержаних об’єктивних результатів, чинників, критеріїв. До дня захисту треба підготувати докладніше>>

Оцінка дипломної роботи

Дипломна робота оцінюється науковим керівником і рецензентами з оцінкою «відмінно», якщо в ній: докладніше>>

Рецензія на дипломну роботу

Рецензії має передувати уважний розгляд усіх розділів роботи, включаючи наведений у ній цифровий матеріал і розрахунки, виявлення переваг і недоліків її в частині теоретичних положень і в практичному відношенні, а також у частині оформлення. Текст рецензії має бути написано розбірливим почерком на відповідному бланку докладніше>>

Підготовка до захисту дипломної роботи. Відгук наукового керівника

Дипломник може вважати свою роботу виконаною, коли її кінцевий варіант відповідає наступним умовам: робота містить достовірний фактичний цифровий матеріал, всі висновки достатньо обґрунтовані, робота має елементи новизни, розроблені рекомендації були впроваджені, визначена розрахункова економічна ефективність від впровадження результатів дослідження. докладніше>>

Додатки

Текст кожного додатку за необхідності може бути поділений на розділи і підрозділи, які нумерують у межах кожного розділу. У цьому випадку перед номером розділу ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ дод.А. докладніше>>

Перелік використаних джерел

Бібліографічний опис в дипломній роботі складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю, без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв. Перелік використаних джерел в дипломній роботі слід розміщувати одним із наступних способів: докладніше>>

Посилання, виноски й примітки

Якщо автор роботи цитує будь-який матеріал чи наводить фактичні (цифрові) дані, обов’язково слід робити посилання на першоджерело. В тексті посилання на джерела допускається наводити: а) в порядку вживання; ...

докладніше>>

Перерахування

Перерахування, в разі необхідності, може бути наведене всередині пунктів чи підпунктів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією перерахування слід ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою або нумерувати. Приклад: ... докладніше>>

Формули й рівняння

Формули й рівняння в дипломный роботі розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони подаються, посередині сторінки. Вище й нижче кожної формули чи рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. докладніше>>

Таблиці

Таблиці

Таблиці застосовують для кращої наочності й зручності порівняння показників в дипломній роботі. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту над таблицею. Назва таблиці повинна відбивати її зміст, бути точною, стислою. При перенесенні частини таблиці на ту ж чи іншу сторінки назву розташовують тільки над першою частиною таблиці. докладніше>>

Ілюстрації

Ілюстрації в дипломній роботі (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, у якому вони зазначаються вперше, чи на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в основному тексті. При посиланнях на ілюстрації слід писати... докладніше>>

Нумерація

Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті, наприклад 1,2,3. Номер розділу ставлять після слова „РОЗДІЛ”, після номеру розділу крапку не ставлять, потім з нового рядку друкують заголовок розділу. докладніше>>

Вимоги до оформлення дипломної роботи

Важливим етапом виконання дипломної роботи є її оформлення. Від того, наскільки відповідально поставиться автор до оформлення своєї роботи, багато в чому буде залежати її якість і підсумкова оцінка. Дипломна робота повинна бути виконана з дотриманням вимог до наукових праць, що містяться в ДСТУ 3008-95 ”Документація... докладніше>>

Вимоги до написання дипломної роботи

Після того, як необхідний матеріал зібрано, приступають до написання теоретичної й аналітичної частин магістерської дипломної роботи з дотриманням вимог до написання  наукової роботи. Тут можливі два варіанти. докладніше>>

Якісні методи прогнозування

Якісні методи застосовують для визначення майбутнього стану досліджуємого явища за допомогою людських знань та інтуїції. Найчастіше для вивчення економічних питань застосовуються наступні якісні методи:
а) метод Дельфі – результати анонімного опитування експертів обробляються протягом декількох турів і після ознайомлення усіх учасників експертизи з проміжними результатами...
докладніше>>

Методи прогнозування

Найбільш поширеними методами, що застосовуються для прогнозування є: екстраполяція, експертні оцінки, кореляційно-регресивний аналіз та балансовий метод. докладніше>>

Економіко-математичні методи аналізу

Економіко-математичні методи аналізу

В аналітичній та практичній частинах дипломної роботи мають бути використані методи економіко - математичного розрахунку, моделювання та прогнозування. докладніше>>

Методологія виконання дипломної роботи

Дипломна робота як наукове дослідження розпочинається з розробки й обґрунтування гіпотези. В процесі розвитку гіпотези йде накопичення матеріалу, за допомогою якого вона підтверджується чи спростовується. докладніше>>

Додатки

Матеріал, що доповнює текст дипломної роботи (ілюстраційний матеріал у вигляді таблиць, графіків, діаграм, розрахунків, виконаних на комп'ютері, а також анкет, тестів) допускається розміщувати в додатках. докладніше>>

Перелік використаних джерел

Під час виконання магістерської дипломної роботи неодмінно слід враховувати досвід попередніх наукових досліджень з відповідних питань, проблем. докладніше>>

Загальні висновки дипломної роботи

У розділі „ВИСНОВКИ”, що розміщуються наприкінці дипломної роботи (до 5 с.) підводяться підсумки роботи в теоретичному, аналітичному і практичному аспектах, надається оцінка соціально-економічної ефективності запропонованих рішень, робляться висновки, вносяться пропозиції щодо удосконалювання, вкл докладніше>>

Розділи основної частини дипломної роботи

Теоретична частина дипломної роботи

Теоретична частина дипломної роботи (30-35 с.) виконується на основі вивчення теоретичних положень класиків економічної науки, праць вітчизняних і зарубіжних економістів, законодавчих актів, урядових рішень і постанов, методичних розробок з досліджуваної п докладніше>>

Вступ

У вступі (до 5 с.) студент повинен переконливо обґрунтувати вибір теми дипломної роботи, лаконічно розкрити її актуальність і значущість для національної економіки, виробництва та для цього підприємства (установи, фірми, корпорації), показати, якою мірою ця проблема висвітлена в літературі, розроблена теорети докладніше>>