Финансы студентам

Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку використаних джерел

Монографія (один, два або три автори)

Чухрай Н. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення: Монографія. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2002. - 316 с.

Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. - М.: Международные отношения, 2003. - 272 с.

Кинг Г., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. - М.: Прогресс, 1996. - 173 с.

Mann R., Roberts B. Business Law and the Regulation of Business. - 8th ed. - Mason: Thomson /South-Western West, 2005. - 1275 p.

Попов В.М., Ляпунов С.И., Муртузалиева С.Ю. Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях /Под ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 380 с.

Монографія (чотири автори)

Проектирование информационной системы /А.М.Степанов, А.Г.Отеников, О.М.Щелков, В.Д.Свирин. - М.: Инфра-М, 2002. - 241 с.


Монографія (п’ять і більше авторів)

Организация и управление внешнеэкономической деятельностью /Р.Б. Ноздрева, Б.И. Синецкий, В.В. Кормышев и др. - М.: Инфра-М, 1999. - 402 с.

Багатотомне видання

Киреев А. Международная экономика: В 2-х ч. Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. - М.: Международные отношения, 1999. - 415 с.

Збірка наукових праць

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2003. - 788 с.

Мировая экономика в начале XXI века: Сб. науч. ст. /Под ред. Грибанич В.М. - М.: Дипломат. акад. МИД РФ, 2002. - 204 с.

Підручник

Торкунов А.В. Современные международные отношения: Учебник. - М.: РОССПЭН, 2001. - 584 с.

Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 387 с.

Информационные технологи в маркетинге: Учебник /Г.А. Титаренко, Г.Л. Макарова, Д.М. Дайитбегов и др. - М.: М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 335 с.

Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник для вузов /Авдокушин Е.Ф., Бойченко А.В., Железова В.Ф. и др.; Под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. - М.: Флинта: МПСИ, 2001. - 480 с.
 

Посібник

Щербина В.С Господарське право України: Навчальний посібник. - К.: Атака, 1999. - 336 с.

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учебно-практ. пособие /Виленский П.Л., Ливіпиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. - М.: Дело, 1998- 248 с.

Математичне моделювання в міжнародній економіці: Навчальний посібник /Під ред. доц. В.В. Дементєва, проф. Я.Г. Берсуцького. – Донецьк: ТОВ „Лебідь”, 2004. – 473 с.

Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник /Ф.В. Белозібенко, О.В. Виноградова, Г.В. Гейер; За ред. О.Б. Чернеги. – Донецьк: Дон ДУЭТ, 2004. – 474 с.

Внешнеэкономическая деятельность: Методическое пособие: Консультации. Нормативная база. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 1999. - 111 с.
 

Словники

Розенберг Дж.М. Международная торговля: Терминологический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 368 с.

Внешнеэкономический толковый словарь /Под ред. И.П. Фаминского. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 502с.
 

Довідники

Плиса В.Й.Страхування: Довідник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. - 197с.

Устинов И.Н. Мировая торговля: Статистическо-энциклопедический справочник. - М.: Экономика, 2002. - 848 с.

Страны мира и международные организации: Справочник /Под общ. ред. В.Н. Филатова. - М.: УНИИНТЕХ, 2004. - 130 с.

Перекладні видання

Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці: Пер. з англ. - К.: Либідь, 2002. - 703с.

Складові частини (статті) з:

збірника

Хоронжий А. Соціальний контроль в умовах ринкових відносин //Трансформація економічної системи в Україні: Зб. наук. праць /За ред. З.Г.Ватаманюка. - Львів: Інтереко, 2000. - С. 382-384.

журналу

Горбунова О. Володимир Литвин: "Довгострокові інвестиції означають відродження віри у власну державу" //Голос України. - 2004. - № 89. - 18 травня. - С. 2.

газети

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР //Урядовий кур'єр. - 1996. - 25 квітня. - С. 10.

Нудельман В. Стратегічний план використання території України //Урядовий кур’єр. - 2002. - № 65. - 5 квітня. - С. 5.

іноземного журналу

Туbоut А.М., Нauzeг JК. А Магкеtіng Аudit Using а Сопсерtual Моlеl оf Сопsumег Веhаviог: Аррlісаtіоn аnd Еvаlutіon //Jоurnal of Магкеting. - 1991. -Vol. 45, №3. - Р.81-101.

тези доповідей

Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных сетях АСУТП //Труды Междунар.конф. ”Локальные вычислительные сети” (ЛОКСЕТЬ 88). - Т.1. - Рига: ИЭВТ АН Латвии, 1995. - С.507-515.

Камишин В.В. та ін. Система оцінки науково-технічних програм та напрямків за допомогою експертного опитування методом “ДЕЛЬФІ” //VIII Междунар. науч.-практ. конфер.”Система научно-технической информации: проблемы развития и функционирования” /Тез. док. и сообщ., 30-31 мая 2001 г. - К.:УкрИНТЭИ, 2001. - С.71-76.

депоновані наукові праці

Тріщ Б.М. Оптимізація ринкових відносин у перехідний період /ЛНУ ім. Івана Франка. - Львів, 2000. - 14c. - Деп. в ДНТБ України 11.12.2001, №239.-Ук01.

дисертації

Куницький Р.Й. Соціальний захист населення в умовах переходу до ринкової економіки: Дис...канд.екон.наук: 08.01.01.- Львів,1995. - 212с.

автореферати дисертації

Семенов А.А. Іноземний сектор як структурний елемент сучасної ринкової економіки: Автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.01.01. - Донецьк, 2002. - 20 с.

стандарти

ДСТУ 1.2-93. Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів. - К.: Держстандарт України, 1993. - 21 с.
Звіт про НДР

Проведення досліджень кон’юнктури ринка шкіряних товарів: Звіт про НДР (заключний) /Київський національний університет (КНУ). - №ДР0096U001456; Інв.№ З 1154799. - К., 1999. - 90с.

відомості з Інтернету (рекомендовано)

Галкина И. Диверсификация сознания. - Эксперт. - [Цит. 2005, 1 февраля]. - Доступный с: < http://www.expert.ru/ kazakhstan/current/02ktema1.shtml >.

Германия становится лидером экономического роста. - Украинская сеть новостей Корреспондент. - [Цит. 2005, 2 февраля]. - Доступный с: < http://www.korrespondent.net/main/113268/ >.

Timoshenko V.P. New Soviet Economic Plan: Its Agricultural Aspect //The Journal of Political Economy.- 1953.- Vol.61, Issue 6.-P.489-508. - [Cited 2000, 8 Dec.]. - Available from:

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

Проверка человек или робот
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или автоматической спам-рассылкой.
Image CAPTCHA
Введите символы с картинки