Финансы студентам

Таблиці

Таблиці застосовують для кращої наочності й зручності порівняння показників в дипломній роботі. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту над таблицею. Назва таблиці повинна відбивати її зміст, бути точною, стислою.

При перенесенні частини таблиці на ту ж чи іншу сторінку дипломної роботи назву розташовують тільки над першою частиною таблиці.

Цифровий матеріал дипломної роботи оформлюють, як правило, у вигляді таблиць відповідно до рис. 7.1.

Приклад оформлення таблиці в дипломній роботі та її структура

Рис. 7.1. Приклад оформлення таблиці та її структура

Таблиці, за винятком таблиць додатків до дипломної роботи, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділів. Номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номеру таблиці, відділених крапкою. При цьому перша цифра - це номер розділу, а друга - порядковий номер таблиці у розділі.

Таблиці кожного додатка дипломної роботі позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Якщо в додатку лише одна таблиця, вона повинна бути позначена «Таблиця В.1», якщо її наведено у дод. В.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті дипломної роботи. При посиланні слід писати слово «таблиця (табл.)» із вказівкою її номера. Наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Заголовки граф і рядків таблиці в дипломной роботі слід писати з прописної літери, а підзаголовки граф - з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком, чи з прописної літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

Таблиці в дипломній роботі ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Розділяти заголовки й підзаголовки діагональними лініями не допускається.

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не наводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею в дипломній роботі.

Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф.

Головка таблиці повинна бути відділена від іншої частини таблиці.

Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм.

Таблицю, залежно від її розміру, розміщують під текстом, у якому вперше дане посилання на неї, чи на наступній сторінці, а, при необхідності в додатку до документа.

Допускається розміщувати таблицю уздовж довшої сторони листа дипломної роботи.

Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою чи поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. При розподілі таблиці на частини допускається її голівку й боковик замінювати відповідними номерами граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (чи) рядки першої частини таблиці.

Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається лише в тих випадках, коли в тексті документа є посилання на них, при розподілі таблиці на частини, а також при перенесенні частини таблиці на наступну сторінку.

Слово «Таблиця» пишуть один раз праворуч над назвою таблиці. Над іншими частинами праворуч пишуть слова «Продовження табл.» із вказівкою номера (позначення) таблиці, якщо таблиця закінчується, позначають „Закінчення табл.” відповідно до рис. 7.2 і рис. 7.3.

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається поділяти на частини й подавати одну частину поруч з іншої на одній сторінці. При цьому також повторюють голівку таблиці відповідно до рис. 7.4. Рекомендується у цьому випадку розділяти частини таблиці подвійною лінією.

Графу «порядковий номер» у таблицю включати не допускається.

Таблиця 7.1

Розрахунок ціни акцій корпораціїКурс, дол.
Надійшло пропозицій про продаж за встановленою ціною і вище Надійшло пропозицій про покупку за встановленою ціною і вище
550 1000 165
525 820 255
500 655 355

Рис. 7.2. Приклад розриву таблиці


Закінчення табл. 7.1

Курс, дол. Надійшло пропозицій про продаж за встановленою ціною і вище Надійшло пропозицій про покупку за встановленою ціною і вище
475 485 485
450 340 635
425 230 745
400 140 865
Не продано чи не куплено 515 380

Рис. 7.3. Приклад розриву таблиці. Закінчення


За необхідністю нумерацію показників, параметрів чи інших даних порядкові номери слід зазначать у першій графі таблиці безпосередньо перед їх найменуванням відповідно до рис. 7.5. Перед числовими значеннями величин порядкові номери в таблицях не проставляються.

Таблиця 7.2

Набори товарів Z і X, що мають для споживачів однакову сумарну корисність

Приклад поділу таблиці на частини
Рис.7.4. Приклад поділу таблиці на частини

Таблиця 7.3

Оцінка впливу чинників зовнішнього середовища

Назва чинника Оцінка впливу чинника, бали Значущість чинника Вплив чинника
1. Стан економіки      
2. Особливості економічних відносин      
3. Стан техніки і технології      
4. Соціально-культурні чинники      
5. Політичні чинники      

Рис.7.5. Приклад нумерації показників


У таблиці обов’язково слід показувати одиниці виміру. Якщо всі показники мають однакову розмірність, то вони виносяться в заголовок. У випадку різної розмірності одиниці виміру надаються окремо в заголовках граф чи строк. Одиниці виміру вказуються в скороченому вигляді відповідно до діючих стандартів.

Якщо текст, що повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словам „Те ж”, а далі лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, що повторюються, не дозволяється.

Якщо цифри чи інші дані в будь-якому рядку таблиці не наводяться, то в ній ставлять прочерк.
 

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

Проверка человек или робот
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или автоматической спам-рассылкой.
Image CAPTCHA
Введите символы с картинки