Финансы студентам

Вступ

У вступі (до 5 с.) студент повинен переконливо обґрунтувати вибір теми дипломної роботи, лаконічно розкрити її актуальність і значущість для національної економіки, виробництва та для цього підприємства (установи, фірми, корпорації), показати, якою мірою ця проблема висвітлена в літературі, розроблена теоретично й вирішена на практиці. Сформулювати суть і характер досліджуваної проблеми, зазначити хронологічні рамки й передбачені межі дослідження наукової проблеми. Конкретизувати мету й завдання роботи, визначити об'єкт, предмет і методи дослідження.

Таким чином, структура вступу повинна включати:

а) актуальність теми (наукового напрямку) дипломної роботи;

б) мету й задачі дослідження;

в) об’єкт і предмет дослідження;

г) головну ідею дослідження (наукову концепцію);

д) методи дослідження, які використовувались у дипломній роботі;

е) наукове й практичне значення отриманих результатів дипломної роботи;

ж) перелік публікацій дипломника (якщо вони є);

з) структуру й обсяг дипломної роботи.

Розглядаючи актуальність теми, дипломник має стисло (в межах 2-3 сторінок) розкрити сутність і стан наукової проблеми (задачі), її значення, підставу й вихідні дані для розробки, обґрунтувати необхідність проведення даного дослідження.

У вступі обов’язково повинне бути присутнім переконливе обґрунтування, чому саме  розроблена у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі проблема все-таки має потребу в подальшому вивченні в дипломній роботі.

Необхідність чіткого формування мети й задач дослідження, визначення об’єкта й предмета дослідження, а також послідовність в розробці ідеї дослідження було розглянуто вище (див. гл.4).

Методи дослідження – це інструменти добування фактичного матеріалу та його аналізу. У вступі обов’язково слід подати перелік методів дослідження, використаних для досягнення поставленої в дипломній роботі мети. Нижче наведено приклади формулювання методів дослідження.

Приклад 1. При виконанні дослідження використано наступні методи: спостережень; статистичної обробки інформації; порівняльного економічного аналізу; кореляційного аналізу; системного аналізу; симуляційного моделювання.

Приклад 2. Під час обробки первинних фактичних статистичних матеріалів було застосовано загальні (дедукція, індукція, зрівняння) і специфічні (визначення відносних і середніх величин, статистичних угруповань, балансовий, статистично-математичні методи аналізу та прогнозування) методи аналізу даних, а також методи вибіркового обстеження, синтезу, інтерв’ювання та експертних оцінок.

У вступі також описують, посилання, на якому фактичному матеріалі виконана дипломна робота. Наводиться характеристика основних джерел отриманої інформації (офіційних, наукових, літературних, бібліографічних).

Далі стисло викладають нові наукові положення (рішення), запропоновані в дипломній роботі студентом особисто. Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни(вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток). обов’язково показуючи відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни.

Наукові положення з урахуванням досягнутого в  дипломній роботі рівня новизни є теоретичною основою вирішеної в дипломній роботі наукової задачі або наукової проблеми, що вирішувалась під час самостійного дослідження студентом, тому їх обов’язково слід розмежовувати з прикладними результатами, що мають практичне значення.

Інформація, щодо використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання надається окремо після розгляду наукової новизни. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів дипломної роботи, слід важливо зазначити ступень їх готовності до використання, масштабів використання, а також надати стислі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів, досягненні чи очікувані економічні та соціально-економічні ефекти від впровадження.

Наводять відомості де й коли було апробовано результати досліджень (на яких конференціях, семінарах вони доповідались), перераховуються публікації слухача магістратури за матеріалами дипломної роботи.

Приклад. Основні результати проведених досліджень та нових розробок, запропонованих у дипломній роботі, обговорювалися та доповідалися на V1 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених “Інтеграція України у світовий економічний простір”, Донецьк, 2004р.

На завершення вступу доцільно подати структуру дипломної роботи (перелік її структурних елементів: кількість розділів, сторінок, таблиць, рисунків, бібліографічних джерел, додатків).

Приклад 1. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків; викладена на 123 сторінках, в тому числі містить 18 таблиць, 24 рисунки; список використаних джерел з 108 найменувань й додатки.

Приклад 2. Дипломна робота містить титульний аркуш, зміст, реферат, вступ, основну частину з трьох розділів, висновки, список літератури із 120 використаних джерел. Повний обсяг роботи 114 стор., на яких розташовано 7 рисунків, 4 діаграми та 19 таблиць.

Таким чином, вступ містить усі необхідні кваліфікаційні характеристики дипломної роботи і є дуже відповідальною її частиною.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

Проверка человек или робот
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или автоматической спам-рассылкой.
Image CAPTCHA
Введите символы с картинки