Финансы студентам

дипломная работа

Научно-методические материалы полезные для выполнения и написания дипломной работы. Требования к оформлению дипломных работ. Подготовка к защите и процедура презентации, защиты дипломной работы.

Если нужна готовая дипломная работа, то здесь можно выбрать из большого перечня готовых дипломных работ или сделать индивидуальный заказ.

Методи прогнозування

Найбільш поширеними методами, що застосовуються для прогнозування є: екстраполяція, експертні оцінки, кореляційно-регресивний аналіз та балансовий метод. подробнее>>

Економіко-математичні методи аналізу

Економіко-математичні методи аналізу

В аналітичній та практичній частинах дипломної роботи мають бути використані методи економіко - математичного розрахунку, моделювання та прогнозування. подробнее>>

Методологія виконання дипломної роботи

Дипломна робота як наукове дослідження розпочинається з розробки й обґрунтування гіпотези. В процесі розвитку гіпотези йде накопичення матеріалу, за допомогою якого вона підтверджується чи спростовується. подробнее>>

Додатки

Матеріал, що доповнює текст дипломної роботи (ілюстраційний матеріал у вигляді таблиць, графіків, діаграм, розрахунків, виконаних на комп'ютері, а також анкет, тестів) допускається розміщувати в додатках. подробнее>>

Перелік використаних джерел

Під час виконання магістерської дипломної роботи неодмінно слід враховувати досвід попередніх наукових досліджень з відповідних питань, проблем. подробнее>>

Загальні висновки дипломної роботи

У розділі „ВИСНОВКИ”, що розміщуються наприкінці дипломної роботи (до 5 с.) підводяться підсумки роботи в теоретичному, аналітичному і практичному аспектах, надається оцінка соціально-економічної ефективності запропонованих рішень, робляться висновки, вносяться пропозиції щодо удосконалювання, вкл подробнее>>

Розділи основної частини дипломної роботи

Теоретична частина дипломної роботи

Теоретична частина дипломної роботи (30-35 с.) виконується на основі вивчення теоретичних положень класиків економічної науки, праць вітчизняних і зарубіжних економістів, законодавчих актів, урядових рішень і постанов, методичних розробок з досліджуваної п подробнее>>

Вступ

У вступі (до 5 с.) студент повинен переконливо обґрунтувати вибір теми дипломної роботи, лаконічно розкрити її актуальність і значущість для національної економіки, виробництва та для цього підприємства (установи, фірми, корпорації), показати, якою мірою ця проблема висвітлена в літературі, розроблена теорети подробнее>>

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

У випадку, коли в дипломній роботі вжито специфічну термінологію, маловідомі скорочення, нові символи, позначення або вони використовуються більше трьох разів, подається сторінка «Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів», яка розташовується перед вступом. подробнее>>

Зміст дипломної роботи

Зміст дипломної роботи повинен відбивати конкретний поетапний план реалізації  дипломної роботи, її структуру. Зміст розташовується на початку дипломної роботи. подробнее>>

Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з дипломною роботою. Він має бути стислим, інформативним і містити інформацію, що дозволяє розкрити сутність дослідження. Реферат  дипломної роботи повинен містити: подробнее>>

Титульний лист дипломної роботи

Титульний лист є першою сторінкою дипломної роботи.

Титульний лист дипломної роботи (дод. Р) має обов’язково містити наступну інформацію: подробнее>>

Структура дипломної роботи

Дипломна робота як оригінальне теоретико-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Приступаючи до виконання дипломної роботи, студент має чітко уявляти її структуру й основний зміст. Усі її частини повинні бути логічно пов’язані і переконливо аргументовані. Рекомендується наступна послідовність розташування структурних елементів магістерської дипломної роботи: подробнее>>

Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку використаних джерел

Приклади оформлення монографій, збірок наукових праць, відомостей з Інтернету, дисертацій, авторефератів дисертації, стандартів, депонований науковий праць, тез доповідей, посібників, газет та журналів в переліку використаних джерел. подробнее>>

Рецензія на дипломну роботу: зразок бланку

Актуальність теми дипломної роботи, наукова новизна, якість проведеного аналізу проблеми. Практична значущість висновків і рекомендацій. Загальний висновок та оцінка дипломної роботи, наявність недоліків подробнее>>

Відгук наукового керівника: зразок бланку

Відгук про дипломну роботу. Загальна оцінка дипломної роботи та висновки щодо її рекомендації до захисту в ДЕК. Науковий керівник подробнее>>

Мета і задачі наукового дослідження

Пошук матеріалів для написання обраної теми науково-дослідної роботи (якою б спеціальною і вузькою вона попервах не уявлялася) триватиме дуже довго, якщо дослідник не має перед собою чітко поставленої мети - запланованого результату дослідження. Виконуючи наукову роботу слід пам'ятати, що "метою будь-якої наукової праці ... подробнее>>

Международная экономика (Евроатлантическая интеграция в системе подготовки магистров)

Международная экономика (Евроатлантическая интеграция в системе подготовки магистров)

Учебное пособие "Международная экономика (Евроатлантическая интеграция в системе подготовки магистров)" содержит систематизированные результаты теоретических и фактических исследований тенденций развития международной экономики и евроатлантической интеграции в системе подготовки магистров, общие методологические подходы к проведению научно-исследовательской работы слушателей магистратуры, а также рекомендации методического характера относительно выполнения, предварительной экспертизы и подготовки к защите магистерской дипломной работы. подробнее>>