Финансы студентам

библиотека

В библиотеке представлены учебные и методические пособия, законы и другие документы, составляющие нормативно-правовую базу функционирования финансовой системы государства и предприятия, нормативные формы финансовой отчетности.

Нумерація

Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті, наприклад 1,2,3. Номер розділу ставлять після слова „РОЗДІЛ”, після номеру розділу крапку не ставлять, потім з нового рядку друкують заголовок розділу. подробнее>>

Вимоги до оформлення дипломної роботи

Важливим етапом виконання дипломної роботи є її оформлення. Від того, наскільки відповідально поставиться автор до оформлення своєї роботи, багато в чому буде залежати її якість і підсумкова оцінка. Дипломна робота повинна бути виконана з дотриманням вимог до наукових праць, що містяться в ДСТУ 3008-95 ”Документація... подробнее>>

Вимоги до написання дипломної роботи

Після того, як необхідний матеріал зібрано, приступають до написання теоретичної й аналітичної частин магістерської дипломної роботи з дотриманням вимог до написання  наукової роботи. Тут можливі два варіанти. подробнее>>

Якісні методи прогнозування

Якісні методи застосовують для визначення майбутнього стану досліджуємого явища за допомогою людських знань та інтуїції. Найчастіше для вивчення економічних питань застосовуються наступні якісні методи:
а) метод Дельфі – результати анонімного опитування експертів обробляються протягом декількох турів і після ознайомлення усіх учасників експертизи з проміжними результатами...
подробнее>>

Методи прогнозування

Найбільш поширеними методами, що застосовуються для прогнозування є: екстраполяція, експертні оцінки, кореляційно-регресивний аналіз та балансовий метод. подробнее>>

Економіко-математичні методи аналізу

Економіко-математичні методи аналізу

В аналітичній та практичній частинах дипломної роботи мають бути використані методи економіко - математичного розрахунку, моделювання та прогнозування. подробнее>>

Методологія виконання дипломної роботи

Дипломна робота як наукове дослідження розпочинається з розробки й обґрунтування гіпотези. В процесі розвитку гіпотези йде накопичення матеріалу, за допомогою якого вона підтверджується чи спростовується. подробнее>>

Додатки

Матеріал, що доповнює текст дипломної роботи (ілюстраційний матеріал у вигляді таблиць, графіків, діаграм, розрахунків, виконаних на комп'ютері, а також анкет, тестів) допускається розміщувати в додатках. подробнее>>

Перелік використаних джерел

Під час виконання магістерської дипломної роботи неодмінно слід враховувати досвід попередніх наукових досліджень з відповідних питань, проблем. подробнее>>

Загальні висновки дипломної роботи

У розділі „ВИСНОВКИ”, що розміщуються наприкінці дипломної роботи (до 5 с.) підводяться підсумки роботи в теоретичному, аналітичному і практичному аспектах, надається оцінка соціально-економічної ефективності запропонованих рішень, робляться висновки, вносяться пропозиції щодо удосконалювання, вкл подробнее>>

Розділи основної частини дипломної роботи

Теоретична частина дипломної роботи

Теоретична частина дипломної роботи (30-35 с.) виконується на основі вивчення теоретичних положень класиків економічної науки, праць вітчизняних і зарубіжних економістів, законодавчих актів, урядових рішень і постанов, методичних розробок з досліджуваної п подробнее>>

Вступ

У вступі (до 5 с.) студент повинен переконливо обґрунтувати вибір теми дипломної роботи, лаконічно розкрити її актуальність і значущість для національної економіки, виробництва та для цього підприємства (установи, фірми, корпорації), показати, якою мірою ця проблема висвітлена в літературі, розроблена теорети подробнее>>

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

У випадку, коли в дипломній роботі вжито специфічну термінологію, маловідомі скорочення, нові символи, позначення або вони використовуються більше трьох разів, подається сторінка «Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів», яка розташовується перед вступом. подробнее>>

Зміст дипломної роботи

Зміст дипломної роботи повинен відбивати конкретний поетапний план реалізації  дипломної роботи, її структуру. Зміст розташовується на початку дипломної роботи. подробнее>>

Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з дипломною роботою. Він має бути стислим, інформативним і містити інформацію, що дозволяє розкрити сутність дослідження. Реферат  дипломної роботи повинен містити: подробнее>>

Титульний лист дипломної роботи

Титульний лист є першою сторінкою дипломної роботи.

Титульний лист дипломної роботи (дод. Р) має обов’язково містити наступну інформацію: подробнее>>

Структура дипломної роботи

Дипломна робота як оригінальне теоретико-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Приступаючи до виконання дипломної роботи, студент має чітко уявляти її структуру й основний зміст. Усі її частини повинні бути логічно пов’язані і переконливо аргументовані. Рекомендується наступна послідовність розташування структурних елементів магістерської дипломної роботи: подробнее>>

Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку використаних джерел

Приклади оформлення монографій, збірок наукових праць, відомостей з Інтернету, дисертацій, авторефератів дисертації, стандартів, депонований науковий праць, тез доповідей, посібників, газет та журналів в переліку використаних джерел. подробнее>>

Рецензія на дипломну роботу: зразок бланку

Актуальність теми дипломної роботи, наукова новизна, якість проведеного аналізу проблеми. Практична значущість висновків і рекомендацій. Загальний висновок та оцінка дипломної роботи, наявність недоліків подробнее>>

Відгук наукового керівника: зразок бланку

Відгук про дипломну роботу. Загальна оцінка дипломної роботи та висновки щодо її рекомендації до захисту в ДЕК. Науковий керівник подробнее>>

Мета і задачі наукового дослідження

Пошук матеріалів для написання обраної теми науково-дослідної роботи (якою б спеціальною і вузькою вона попервах не уявлялася) триватиме дуже довго, якщо дослідник не має перед собою чітко поставленої мети - запланованого результату дослідження. Виконуючи наукову роботу слід пам'ятати, що "метою будь-якої наукової праці ... подробнее>>

Международная экономика (Евроатлантическая интеграция в системе подготовки магистров)

Международная экономика (Евроатлантическая интеграция в системе подготовки магистров)

Учебное пособие "Международная экономика (Евроатлантическая интеграция в системе подготовки магистров)" содержит систематизированные результаты теоретических и фактических исследований тенденций развития международной экономики и евроатлантической интеграции в системе подготовки магистров, общие методологические подходы к проведению научно-исследовательской работы слушателей магистратуры, а также рекомендации методического характера относительно выполнения, предварительной экспертизы и подготовки к защите магистерской дипломной работы. подробнее>>

Налоговый расчет сбора за загрязнение окружающей природной среды

Налоговый расчет сбора за загрязнение окружающей природной среды

скачать бланк: налоговый расчет сбора за загрязнение окружающей природной среды в формате xls для дальнейшего заполнения налогового расчета подробнее>>

Налоговый расчет коммунального налога

Налоговый расчет коммунального налога

скачать бланк налогового расчета коммунального налога, утвержденный приказом Государственной налоговой администрации Украины от 24 декабря в 2003 г. N 625 для дальнейшего использования в формате doc. подробнее>>

Декларация по налогу на прибыль предприятия

Декларация по налогу на прибыль предприятия

скачать бланк декларации по налогу на прибыль предприятия и дополнение К1/1 к декларации по налогу на прибыль предприятия в формате doc для дальнейшего заполнения декларации подробнее>>

Процедура банкротства предприятий в Украине и в других странах (реферат)

Реферат по дисциплине «Финансы предприятий» Тема: «Процедура банкротства предприятий в Украине и в других странах». Сущность, причины и признаки банкротства предприятий. Процедура банкротства в Украине. Виды банкротства. Международный опыт правового регулирования банкротства предприятий. подробнее>>

Литература по "Финансам" и "Финансам предприятий"

Последние издания по "Финансам" и "Финансам предприятий": учебники, учебные и практические пособия, научная литература на русском языке. подробнее>>

Перечень операций, освобожденных от налогообложения НДС, ч.3 (окончание)

Окончание перечня операций, освобожденных от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с законом Украины 168/97-вр, от 24.07.2010 "О налоге на добавленную стоимость" с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2010 г. подробнее>>

Перечень операций, освобожденных от налогообложения НДС, ч.2 (продолжение)

Продолжение перечня операций, освобожденных от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с законом Украины 168/97-вр, от 24.07.2010 "О налоге на добавленную стоимость" с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2010 г. подробнее>>

Перечень операций, освобожденных от налогообложения НДС, ч.1

Перечень операций, освобожденных от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с Законом Украины 168/97-вр, от 24.07.2010 "О налоге на добавленную стоимость" с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2010 года. подробнее>>